Nieuws

Q&A modulair pakket thuis (mpt)

23 december 2014

Hieronder vindt u een overzicht van de meestgestelde vragen rondom het modulair pakket thuis (mpt).

Wat is het mpt?
Mpt staat voor het ‘modulair pakket thuis’. Het mpt is vanaf 1 januari 2015 een nieuwe leveringsvorm voor mensen met een indicatie voor zorg met verblijf naast de al bestaande vormen (zorg in een instelling, volledig pakket thuis (vpt) en persoonsgebonden budget (pgb)). Met het mpt kunnen cliënten kiezen om bepaalde delen (modules) van het pakket thuis als zorg in natura thuis geleverd te krijgen. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd dat iemand van delen van de zorg waar hij/zij recht op heeft afziet, omdat hij/zij daaraan geen behoefte heeft.

Hoe wordt de inhoud van het mpt bepaald?
De cliënt (of zijn/haar vertegenwoordiger) spreekt op basis van het geïndiceerde zorgprofiel af welke zorg hij/zij in natura thuis wilt ontvangen. Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Verpleging;
 • persoonlijke verzorging;
 • begeleiding;
 • Wlz-behandeling;
 • vervoer naar behandeling en/of begeleiding;
 • logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers.

 

Wat zit er niet in het mpt?
Met het mpt krijgen cliënten in 2015 geen maaltijden en geen hulp bij het huishouden. Het is de bedoeling dat hulp bij het huishouden vanaf 2016 aan het mpt wordt toegevoegd (zie toelichting tweede nota van wijziging Wlz). In 2015 kunnen mensen bij de gemeente terecht voor hulp bij het huishouden.

Ook kan het mpt, net als het vpt en het pgb, geen ‘algemeen medische zorg’ bevatten. Deze zorg wordt alleen binnen de Wlz geregeld, indien mensen in een instelling verblijven. Mensen met een mpt, vpt of pgb verblijven thuis. Voor hen loopt de financiering van hun algemene medische zorg via de zorgverzekering.

Wat zijn de verschillen tussen mpt en vpt?
De volgende verschillen bestaan er tussen het mpt en het vpt:

 1. Het mpt kan, anders dan een vpt, worden gecombineerd met een pgb.
 2. Doordat mpt gecombineerd kan worden met een pgb, kan de ene module (functie) ingekocht worden bij de ene aanbieder, en de andere module bij een andere aanbieder. Ook dit kan met het vpt niet.
 3. In 2015 geldt bij het mpt de extramurale eigen bijdrage. Voor vpt is dit de lage intramurale bijdrage.
 4. Met een mpt krijgen cliënten geen maaltijden. Het vpt bevat deze component wel.
 5. Cliënten met een mpt kunnen (indien nodig) bij de gemeente terecht voor hulp bij het huishouden. Vpt bevat wel hulp bij het huishouden.

 

Welke indicatiecriteria gelden voor het mpt?
Voor het mpt gelden geen andere indicatiecriteria dan voor de andere leveringsvormen binnen de Wlz. De indicatiecriteria binnen de Wlz zijn gelijk: de cliënt dient een blijvende behoefte te hebben aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig te hebben. Het CIZ stelt de indicaties hiervoor in de vorm van een zorgprofiel. Vervolgens kan de cliënt binnen dit zorgprofiel kiezen welke leveringsvorm hij wenst. Een van die leveringsvormen betreft het mpt.

Is er sprake van een verplicht(e) zorgplan(bespreking) voor het mpt?
Ja, er is sprake van een verplichte zorgplan(bespreking). In de praktijk sluit de cliënt dan met elke aanbieder, waar hij/zij zorg geniet, een (deel)zorgplan. Omdat het een deelzorgplan betreft kan het zijn dat niet alle onderdelen van de zorgplanbespreking van toepassing zijn. Het verplichtend karakter is tot stand gekomen met het amendement nr. 75 (eerst nr. 34) van de heer van Dijk.

Kan een cliënt altijd kiezen voor een mpt?
Ja, een cliënt kan kiezen tussen de diverse leveringsvormen. Het zorgkantoor kan het verzoek van de cliënt alleen weigeren indien de zorg thuis niet op een verantwoorde en doelmatige wijze kan worden geleverd. Kiest de cliënt voor een combinatie van een mpt en een pgb, dan zal het zorgkantoor na moeten gaan of de combinatie van de voorgestelde invulling van het mpt en van het pgb zoals weergegeven in het budgetplan, zowel voor het deel van het mpt als voor het deel van het pgb, verantwoord en doelmatig zijn. Nadat het zorgkantoor heeft vastgesteld dat de invulling van het mpt zal leiden tot verantwoorde en doelmatige zorg en dat de kostengrens niet overschreden zal worden, legt hij de invulling van het mpt neer in een mpt-beschikking richting de cliënt. Dit besluit staat voor de cliënt open voor bezwaar en (hoger) beroep.

Kopen zorgkantoren mpt in voor 2015?
Ja, op een vergelijkbare wijze als nu: in functies en klassen.

Stellen zorgkantoren specifieke eisen aan aanbieders die mpt willen leveren? Kunnen bijvoorbeeld zowel extra- als intramurale aanbieders mpt leveren?
Zowel intra- als extramurale aanbieders kunnen het mpt leveren.

Hoe moeten aanbieders mpt declareren in 2015?
Aanbieders kunnen de prestaties uit de beleidsregels extramurale zorg van de NZa declareren. Zie hiervoor de NZa-beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015 (NZa-beleidsregel CA-BR-1510a of de opvolger daarvan).

Hoe vindt de verantwoording van mpt plaats?
De verantwoording van het mpt vindt plaats op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde uren.

Welke eigen bijdrage wordt er voor het mpt geheven?
In 2015 geldt bij het mpt de extramurale eigen bijdrage. Voor 2016 wordt dit de lage intramurale eigen bijdrage die geldt voor het vpt minus een korting aangezien cliënten bij het mpt zelf zorgdragen voor de maaltijden.

Is het mogelijk om een toeslag ‘meerzorg’ te krijgen bij een mpt?
Ja, meerzorg is mogelijk in elk van de leveringsvormen.

Kunnen aanbieders een negatief advies geven voor een mpt?
Ja, het is mogelijk dat aanbieders een negatief advies geven richting het zorgkantoor voor een mpt. Indien de aanbieder aan het zorgkantoor een negatief advies geeft gaat het zorgkantoor dat beoordelen. Het zorgkantoor kan dan besluiten een negatieve beschikking af te geven. Criteria voor de beoordeling verantwoorde zorg ontbreken op dit moment (nog), zorgkantoren kunnen alleen beoordelen op doelmatigheid. Het advies van de aanbieder zal dus worden meegenomen in de totale beoordeling. Een negatief besluit wordt aan de cliënt verzonden. Cliënten kunnen een bezwaarschrift indienen bij het zorgkantoor indien zij het niet eens zijn met het besluit en eventueel daartegen in beroep gaan.  

Hoe wordt invulling gegeven aan de 24-uurs toezicht bij een mpt?
Het zorgkantoor bepaalt of het mpt verantwoord en doelmatig geleverd kan worden. Het mpt is vaak alleen mogelijk indien partners, mantelzorgers of anderen, delen van de zorg voor hun rekening nemen. Het zorgkantoor beoordeelt (mede op advies van de aanbieder) of het geheel van de informele zorg en de professionele zorg verantwoord is. In de praktijk kan de invulling van het professionele permanente toezicht dus verschillen per cliënt.

Wie is er medisch eindverantwoordelijk bij een mpt?
Het mpt bevat, net zoals bij het pgb en het vpt, geen ‘algemeen medische zorg’. Deze zorg wordt alleen binnen de Wlz geregeld, indien mensen met behandeling in een instelling verblijven. Mensen met een mpt, vpt of pgb verblijven thuis. Voor hen en voor mensen in een instelling zonder behandeling loopt de financiering van hun algemene medische zorg via de zorgverzekering.

Voor de ‘algemeen medische zorg’ is dus de huisarts eindverantwoordelijk. Voor de verzekerde geldt dat hij de specifieke behandeling vanuit de Wlz kan ontvangen. De bekostiging geschiedt via de NZa-beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015 (NZa-beleidsregel CA-BR-1510a  of de opvolger daarvan).

De Wlz-aanbieder(s) is (zijn) verantwoordelijk voor de Wlz-zorg.

Kunnen cliënten switchen van aanbieder als zij niet tevreden zijn over de zorglevering binnen het mpt?
Ja, een cliënt kan switchen van aanbieder op het moment dat deze niet tevreden is.

Wie houdt toezicht op de kwaliteit van zorg binnen het mpt?
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen