Nieuws

Quickscan naar de werking van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

13 juli 2015

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) laat op dit moment, bijna twee jaar na de inwerkingtreding van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, een quickscan uitvoeren naar de werking van de meldcode. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door BMC Onderzoek. Doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van hoe beroepskrachten het werken met de meldcode ervaren. De quickscan moet algemene conclusies geven over het gebruik van de meldcode door professionals en eventuele verbeterpunten in de uitvoering benoemen. Het onderzoek zal eind 2015 worden afgerond en het onderzoeksrapport wordt door het ministerie van VWS aangeboden aan de Tweede Kamer.

Plaatje van meldcode huiselijk geweld

Enquête onder professionals
Deze quickscan start met een kwantitatief onderzoek onder professionals uit de voor de wet meldcode relevante sectoren. In het onderzoek wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
• Het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief ouderenmishandeling)
• Het toepassen van de stappen van meldcode
• Kindcheck
• Bekendheid en scholing
• De rol van Veilig Thuis

Groepsinterviews
Op basis van de resultaten van de enquête, vinden in september en oktober groepsinterviews plaats. In deze interviews wordt verder ingegaan op opvallende bevindingen, ervaringen vanuit de praktijk en knelpunten en verbetermogelijkheden.

Wat vraagt dit van u?
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Daarnaast kunt u aan het slot van de vragenlijst aangeven of u ook deel wilt nemen aan het tweede onderdeel van het onderzoek via groepsinterviews. Vanzelfsprekend worden de verzamelde gegevens vertrouwelijk behandeld en anoniem aan VWS gerapporteerd. In de rapportage zijn geen antwoorden van individuele respondenten herleidbaar. We willen benadrukken dat het onderzoek geen controle betreft van het gebruik van de meldcode. Het onderzoek is enkel gericht op het achterhalen van de ervaringen van beroepskrachten met het werken met de meldcode en eventuele knelpunten die daarbij worden ervaren. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan: http://survey.sgbo.nl/s/vragenlijstmeldcode/

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking aan het onderzoek. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Tammy Lie (tammylie@bmc.nl / 06 -1096 8523).

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: