Nieuws

Reactie VGN op internetconsultatie wijziging Wet markordening gezondheidszorg

28 mei 2015

VGN heeft samen met ActiZ gereageerd op de consultatieversie van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).  Het ministerie van VWS wil hiermee drie doelen bereiken:
een duidelijke positionering van de NZa als robuuste en onafhankelijk toezichthouder
deregulering (omslag van een verbod naar gebod stelsel)
bevorderen contractering via macrobeheersinstrument

Brievenbus hangt aan houten deur met woord feedback erop

In onze brief van 20 mei 2015 op dit ambtelijk ontwerp (zie bijlagen wetsvoorstel en Memorie van toelichting) hebben we gezamenlijk met ActiZ de volgende punten naar voren gebracht:

 • publiek belangen: betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit
  toezicht op publieke belangen vergt een samenhangende visie van VWS op toezicht door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), NZa en de IGZ (onderlinge samenhang);
 • regulering van NZa naar VWS
  VWS maakt de minsteriële regels, de NZa voert uit. Wij willen dat VWS het werkveld goed betrekt en waarborgen schept voor de werkbaarheid en werkzaamheid van regels; geen lange doorlooptijd ontstaan als gevolg van nieuwe proces
 • deregulering
  deregulering brengt niet automatisch vermindering van administratieve lasten. Wij bepleiten uniforme en eenvoudige regels voor declaratie, verantwoording en betaling.
  zie over administratieve regeldruk ook VGN artikel
 • markttoezicht naar ACM
  gebrek aan onderbouwing voor het overhevelen van het instrument van Aanmerkelijke Marktmacht (AMM) en zorgspecifieke fusietoets van NZa naar ACM
 • versterking markttoezicht
  aanname van NZa en ACM dat inkoopmacht (zorgverzekeraar, zorgkantoor) altijd ten goede komt aan consument is aan revisie toe.