Nieuws

Wetsvoorstel Wmg leidt niet tot minder regeldruk en bureaucratie

20 mei 2015

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (wijzing Wmg) wil zorgverzekeraars en zorgaanbieders meer ruimte geven bij het uitvoeren van hun activiteiten. Zo moeten zij meer mogelijkheden krijgen om afspraken te maken over prestatiebeschrijvingen en tarieven. De consultatieversie van de wet maakt intenties met betrekking tot minder regeldruk en bureaucratie echter niet waar. Dat staat in een brief van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, aan de minister van VWS.

In de wet is gekozen voor het uitgangspunt van 'Vrij, tenzij', waarmee zorgverzekeraars en zorgaanbieders meer ruimte krijgen om aan de uitvoering van hun taken een eigen invulling te geven. Ruimte gaat er onder meer komen voor afspraken tussen verzekeraar en zorgaanbieder over de prestatiebeschrijvingen en de tarieven. Volgens Actal biedt dit zeker kansen op minder regeldruk en bureaucratie, maar die kansen worden niet benut als de wetgever de huidige situatie in lagere regelgeving vastlegt. Dan verandert er op de korte termijn namelijk niets voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Meer uitvoeringsruimte moet er ook al bij invoering van de wet zijn

Vrijheid, ruimte en toezicht moeten met elkaar in balans zijn. Als dat niet het geval is, is de kans op meer regeldruk en bureaucratie zeer groot. Om de juiste balans te vinden moet er echter wel inzicht zijn in de concrete effecten op de regeldruk van de beide voornemens. De consultatieversie geeft dat inzicht niet. Actal adviseert om deze omissie in de definitieve versie van het wetsvoorstel te herstellen.

Opvatting VGN

Het advies van Actal sluit goed aan op de inzet van de VGN om de administratieve lasten voor zorgaanbieders te beperken. In de VGN-reactie op het wetsvoorstel zullen wij ook aandacht besteden aan het belang om de bureaucratie in de zorg te verminderen. VGN heeft inmiddels samen met Actiz gereageerd op de consultatieversie van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmg. Meer hierover leest u in dit artikel.

Actal

Actal is het Adviescollege regeldruk. Actal adviseert de regering en Staten-Generaal om de regeldruk zo laag mogelijk te maken voor bedrijven, burgers, en professionals in de zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid.

In de bijlage vindt u de volledige brief die Actal heeft gestuurd aan de minister van VWS over dit onderwerp.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga