Nieuws

Regeling zorgbonus 2021 gepubliceerd

17 juni 2021

VWS heeft de subsidieregeling voor de zorgbonus 2021 gepubliceerd en een aangepaste handreiking en een document met veel gestelde vragen op de site van DUS-I gezet. Subsidie voor de toekenning van de zorgbonus kan vanaf nu worden aangevraagd.

begeleider en bewoner lachend

Bekijk hier de subsidieregeling voor de zorgbonus 2021 en het document met veel gestelde vragen op de site van DUS-I.

Het betreft een wijzigingsregeling van de subsidieregeling zoals die gold voor de bonus 2020. Daarmee is de inhoudelijke vormgeving in grote mate gelijk gebleven. De belangrijkste verschillen ten opzichte van 2020 zijn:

  • Uitbreiding van de werkingssfeer naar de hele sector Zorg & Welzijn.
  • Er geldt een nieuwe referteperiode: 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021
  • Het modaal inkomen is aangepast naar peildatum 1 maart 2021. Voor de gehandicaptenzorg blijft de voorwaarde voor toekenning van de bonus dat een zorgprofessional niet ingeschaald mag zijn boven FWG 75.
  • De hoogte van de bonus is afhankelijk van het aantal aangevraagde bonussen.
  • Er bestaat een vergewisplicht voor de zorgaanbieder 2021 (hierna zorgaanbieder) dat de zorgprofessional 2021 (hierna zorgprofessional) slechts 1 bonus 2021 ontvangt.

In dit artikel geven we globaal de belangrijkste elementen en processtappen van de regeling weer en geven wij onze visie op de regeling en de mogelijkheid tot ruimhartige toekenning. De regeling en bijbehorende documenten zijn onder dit artikel bijgevoegd en staan ook op de site van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Via dit loket loopt ook de subsidieaanvraag. De aanvraagperiode is op 15 juni gestart en loopt tot 27 juli 2021, 18:00 uur.

Omvang van de bonus

De bonus voor de zorgprofessional bedraagt maximaal € 500,00 netto ongeacht de omvang of duur van de werkzaamheden. De bonus heeft geen invloed op inkomensafhankelijke regelingen zoals toeslagen. Voor de bonus 2021 heeft VWS 720 miljoen euro beschikbaar gesteld. De hoogte van de bonus wordt bepaald door het totaal van de aantal aanvragen evenredig te verdelen over het beschikbare budget. VWS verwacht dat de hoogte van de uiteindelijke bonus tussen de € 200,00 en 240,00 netto zal uitkomen. Maar omdat de werkingssfeer is uitgebreid waardoor het aantal aanvragen mogelijk hoger is dan in 2020 kan het ook zijn dat de bonus lager uitvalt.

Criteria

Zorgaanbieders kunnen een bonus verstrekken aan zorgprofessionals die:

  • in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 gewerkt hebben en een uitzonderlijke prestatie hebben verricht;
  • op basis van een (arbeids)overeenkomst als werknemer of als derde (hierbij kan gedacht worden aan een zelfstandige of uitzendkracht);
  • niet meer dan tweemaal modaal (€ 74.000,00) verdienen bij voltijds inzet.

Er hoeft geen sprake te zijn van besmetting in de zorgorganisatie om de bonus te kunnen toekennen. Het gaat om deze bepaalde periode waarin de uitbraak van het Covid-19-virus zich in Nederland voordeed.

Twee keer modaal

De inkomensgrens voor de toekenning van de bonus is tweemaal modaal (€ 74.000). Daarbij is bepalend trede nul van de salarisschaal van de op 1 oktober 2020 geldende CAO en salarisschaal.  Dit betekent dat alle zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg die op 1 oktober 2020 (of latere datum van indiensttreding) ingeschaald zijn in een FWG-schaal tot en met FWG 75 onder het criterium ‘niet meer dan tweemaal modaal’ vallen.

Ja, tenzij of Nee, mits

Om de regeling eenvoudiger te maken zijn de lijsten met functies die eerder in de handreiking waren opgenomen vervallen. VWS geeft in de huidige handreiking voorbeelden om aan te geven wanneer de bonus kan worden toegekend en wanneer niet.

De handreiking van VWS is bedoeld als ondersteuning bij het selecteren van de zorgprofessionals die naar uw mening in aanmerking komen voor de bonus 2021. U mag van dit advies van VWS afwijken, maar niet van de voorwaarden en verplichtingen in de subsidieregeling. VWS geeft tevens aan dat u niet verplicht bent om een bonus 2021 te geven aan zorgprofessionals die volgens deze handreiking wel daarvoor in aanmerking kunnen komen. De zorgaanbieder beslist zelf of een zorgprofessional een uitzonderlijke prestatie in de strijd tegen COVID-19 heeft geleverd. Een zorgprofessional kan geen rechten ontlenen aan de subsidieregeling. VWS benadrukt dat de bonus 2021 niet is bedoeld als beloning voor reguliere werkzaamheden.

Aanvraag

Om de bonus aan de zorgprofessionals te kunnen uitkeren is door de overheid een vereenvoudigde subsidieregeling ontwikkeld. De zorgaanbieder kan daardoor in grote lijnen volstaan met aan te geven hoeveel zorgprofessionals werkzaamheden hebben verricht ten tijde van de Covid-19 uitbraak, aan hoeveel van hen een bonus wordt verstrekt en hoeveel belasting daarover wordt afgedragen.

De subsidieaanvraag kan gedaan worden vanaf 15 juni 2021 tot 27 juli 2021 18.00 uur met behulp van het formulier dat te vinden is op www.dus-i.nl. Per zorgprofessional kan hooguit € 900,- subsidie worden aangevraagd, bestaande uit twee componenten: de netto bonus en de belastingafdracht (maximaal 80% eindheffing of 75% belastingafdracht voor derden).

Voorschot

Uiterlijk 13 weken na sluiting van het aanvraagtijdvak (27 juli 2021) volgt een beslissing van de minister op de subsidieaanvraag. Dit kan pas nadat het aantal aanvragen in kaart is gebracht en de hoogte van de bonus (door evenredige verdeling over het beschikbare budget) door VWS is vastgesteld. De minister zal zich inspannen dit zo snel mogelijk in kaart te brengen en daarmee zo snel mogelijk te beslissen op de aanvraag. Bij het besluit van subsidieverlening wordt een voorschot uitgekeerd van 100% van het bedrag van de subsidieverlening.

Bonusuitkering

De zorgaanbieder betaalt de bonus zo spoedig mogelijk uit aan de zorgprofessional maar uiterlijk binnen vijf maanden na dagtekening van de subsidieverlening. De zorgaanbieder 2021 is verplicht onverwijld melding te doen aan de minister als niet aan deze verplichting wordt voldaan.

Fiscaal

De zorgaanbieder is verplicht de uitkering van de bonus in aanmerking te nemen als eindheffingsbestanddeel ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. De eindheffing van 80% bij overschrijding van de vrije ruimte komt voor subsidie in aanmerking. Voorwaarde bij de definitieve subsidievaststelling is dat de vrije ruimte volledig wordt uitgenut. VWS heeft aangegeven dat het niet de bedoeling is dat het beslag dat de bonus legt op de vrije ruimte ten koste gaat van overige vergoedingen en verstrekkingen die de zorgaanbieder aan de eigen zorgprofessionals wil verstrekken. Om de uitkering ook aan derden netto te kunnen verstrekken is een aanpassing gemaakt in het belastingplan 2021 met terugwerking tot en met 1 januari 2020.

Subsidievaststelling

De wijze van vaststelling van de subsidie en de te leveren verantwoording is afhankelijk van de hoogte van de subsidieaanvraag. Uitgangspunt is dat de vaststelling van de subsidie plaatsvindt na afloop van het kalenderjaar waarin de subsidieactiviteit (de uitkering van de bonus) heeft plaatsgevonden.

Visie op de regeling

Ruimhartig toekennen

Volgens de VGN is de bonus een mooie en terechte blijk van waardering en dank van VWS (en daarmee van de politiek en het Nederlandse volk) voor medewerkers in de zorg. Wat blijft schuren is dat normaal gesproken de gever bepaalt aan wie hij of zij iets geeft. Het past eigenlijk niet om werkgevers te vragen het onderscheid te maken wie de bonus wel of niet krijgt. Ondanks het spanningsveld van het politieke kader (lees: relatief beperkt budget voor VWS) voldoet ook de regeling voor de bonus 2021 in onze optiek aan het ruimhartig kunnen toepassen. De VGN adviseert ruimhartige toekenning aan zorgprofessionals in het primaire proces en een zorgvuldige afweging te maken bij de toekenning aan medewerkers in de ondersteunende diensten.

Vergewisplicht

Om de administratieve lasten voor zorgaanbieders beperkt te houden, hoeven zij bij het verzoek om subsidieverlening geen opgave te doen van persoonsgegevens van de zorgprofessionals waarvoor zij de subsidie aanvragen. Om het risico op dubbele uitkering van bonussen te beperken, wordt een verplichting opgenomen voor de zorgaanbieder om zich ervan te vergewissen dat de zorgprofessional slechts 1 bonus 2021 ontvangt. Hoe de zorgaanbieder dit doet is vormvrij.

Met name de uitbetaling aan derden (uitzendkrachten en zzp-ers) zal extra administratieve lasten en kosten met zich meebrengen. Wij hebben dit nadrukkelijk onder de aandacht van VWS gebracht, aangezien organisaties medewerking verlenen aan een gebaar van het Kabinet. Wellicht dat aantoonbare kosten kunnen worden opgevoerd bij de declaratie extra kosten als gevolg van corona.

Administratieve last

De subsidieregeling voor de bonus voorziet niet in vergoeding voor de administratieve lasten. VWS verwacht dat de totale administratieve lasten van de bonus 2021 lager zijn voor zorgaanbieders zijn dan die voor de bonus 2020 omdat belangrijke uitgangspunten van de regeling zoals de aanvraagprocedure en de inkomensgrens van 2x modaal ongewijzigd zijn gebleven. Veel zorgaanbieders kunnen volgens VWS daardoor bij de voorbereiding van de aanvraag voortbouwen op de kennis en ervaring van hun eerdere aanvraag. Daarnaast heeft VWS de regeling willen vereenvoudigen door de ‘ja, mits-’ en ‘nee, tenzij’-lijsten te laten vervallen.

De VGN vindt het wederom belangrijk dat zorgprofessionals de waardering krijgen die zij verdienen. Het vraagt opnieuw een grote inspanning van zorgorganisaties om het goed te regelen, maar het is een extra waardering voor zorgprofessionals die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de Covid-19 uitbraak in 2021. Ook nu ligt ruimhartige toekenning van de bonus door organisaties in de rede.

Meer informatie

Heeft u vragen over de regeling? Stuur dan een e-mail naar bonusregeling@minvws.nl. Meer informatie is ook te vinden op de site van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen(DUS-I).

Muriel
Wil je meer weten?
Neem contact op met Muriël van Rijn