Nieuws

Routekaarten: kans voor administratieve lastenverlichting

11 december 2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bereidt in overleg met vertegenwoordigers van bedrijven en bevoegd gezag een wijziging voor van de energiebesparingsplicht en de informatieplicht (het treffen van energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar en hierover rapporteren aan het bevoegd gezag) in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Op dit moment staat een ‘internetconsultatie’ uit, waarop de VGN reageert. De volledige reactie treft u in de bijlage aan

aardgasvrijer

Energiebesparingsplicht en de verantwoording daarover

De Informatieplicht en de EED sluiten niet goed meer aan bij het Klimaatakkoord. Daarom wil de overheid de wetgeving rond energiebesparing herzien en worden aanvullend ook maatregelen voor opwekking van duurzame energie met bijv. zonnepanelen én maatregelen voor CO2-reductie (o.a. warmtepompen, heatpanels) onderdeel van de wet. Alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder zijn reeds verplicht. Het Activiteitenbesluit gaat per 1 juli 2022 geheel over in de Omgevingswet. Onder deze Omgevingswet komen ook het Bbl en het Bal te vallen, besluiten die enerzijds over het gebouw gaan en anderzijds over de activiteiten in het gebouw.
Bbl = Besluit bouwwerken leefomgeving, gaat over energieverbruik vastgoed;
Bal = Besluit activiteiten leefomgeving, gaat over de processen.

Routekaarten zijn een duurzaam alternatief voor de verantwoording

De zorgsector heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt met de zogenoemde ‘portefeuille-routekaarten’; routekaarten op instellingsniveau die inzichtelijk maken hoe de zorgorganisatie zich (in termen van verduurzaming) beweegt naar 2030 en 2050. Hiermee voldoen organisaties in feite aan de verplichtingen van de EED en aan de Informatieplicht. We hebben u juni 2020 geïnformeerd over de relatie tussen de EED en de Informatieplicht en de dubbele administratie daaromtrent. Wij vinden dat dit eenvoudiger kan en moet (eenmaal rapporteren). Ons alternatief ligt bij het gebruik van de routekaarten. Het bespaart organisaties veel administratieve last, het verlicht de handhavingsopdracht van het bevoegd gezag en het bespaart veel kosten. De overheid heeft volgens ons met de voorliggende wijziging een kans om dit in de regelgeving mogelijk te maken. De VGN bepleit daarom nogmaals het alternatief: een goed ingevulde portefeuille-routekaart biedt het bevoegd gezag voldoende inzicht in de mate waarin een zorgorganisatie voldoet aan de Informatieplicht en aan de Energie-audit (EED). In de routekaart wordt namelijk aangegeven:

  • dat én hoe de organisatie voldoet aan het uitvoeren van de erkende maatregelen voor zelfstandig momenten;
  • dat én hoe de organisatie de erkende maatregelen in de routekaart inplant voor het eerstvolgende natuurlijke moment.

Het wijzigingsvoorstel zelf van het ministerie biedt volgens ons ook voldoende aanknopingspunten om dit alternatief te regelen. We hebben dit alternatief vaker aangedragen, maar tot nu toe doet de overheid er weinig mee. We brengen langs deze weg van reageren op de wijzigingsvoorstellen onze visie opnieuw onder de aandacht van de overheid.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: