Nieuws

Routekaart CO2-reductie en Energie-audit

30 juni 2020

In deze tijd van corona werken we ook door aan verdere verduurzaming van onze gebouwen. De VGN heeft samen met ActiZ en MPZ de routekaart voor CO2-reductie op instellingsniveau (door)ontwikkeld. Het kan u helpen bij o.a. uw verplichtingen jegens het bevoegd gezag. In dit artikel gaan we er nader op in. In de bijlage treft u een artikel aan dat we in augustus vorig jaar hebben geschreven voor de Bouwkostennota 2020. Het bevat een overzicht van visies, ontwikkelingen en instrumenten.

Huis op groen grasveld

De plicht om het bevoegd gezag te informeren

In maart 2019 informeerden we u over de informatieplicht (per juli 209) en over de energie-audit. Deze laatste moest u aanleveren aan het bevoegd gezag eind 2019 (vier jaar na de eerste exercitie) of anders moet u dat uiterlijk per december 2020 doen. De energie-audit geldt voor instellingen waar bij alle locaties tezamen meer dan 250 fte werkzaam zijn of die een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen hebben. In essentie gaat het om de vraag van het bevoegd gezag welk besparingsbeleid u voert. Voor het EED rapport (energie-audit) heeft de RVO een uitgebreid format beschikbaar gemaakt. Dit format is meer gericht op de overheid dan op de zorgorganisatie en sluit niet goed aan op ons werk. Daarom hebben de zorgbranches samen met MPZ/Stimular de zogenoemde routekaarten CO2-reductie (ook wel: portefeuille-routekaarten) zodanig vorm gegeven dat deze verplichtingen daarin passen. 

Portefeuille-routekaart

Het klimaatakkoord vraagt van alle organisaties om eind 2020 een eigen ‘routekaart duurzaamheid’ (portefeuille-routekaart) te hebben, waarin het traject naar verduurzaming richting 2030 en 2050 staat beschreven. In de praktijk betekent het dat iedere zorgorganisatie met deze uitwerking haar zorgvisie, haar huisvestingsplan (op portefeuille niveau) en haar duurzaamheidsplan op eigen wijze in elkaar vlecht. Door deze aspecten op elkaar af te stemmen, wordt duidelijk dat zorgbeleid, bouwbeleid en duurzaamheidsbeleid in essentie één geheel vormen. Het Milieuplatformzorg/Stimular heeft een eenvoudig format ontwikkeld dat in combinatie met de ingevulde CO2 reductietool voor de portefeuille-routekaart op een weinig arbeidsintensieve manier voorziet in deze rapportage. De zorgbranches hebben in 2019 vier ledenbijeenkomsten georganiseerd samen met MPZ. Hiermee wordt een eerste stap gezet in de doelstelling om de verschillende (wettelijk verplichte) rapportages EED (Energie-Audit), informatieplicht en portefeuille-routekaart ineen te schuiven. Voor eind 2020 moeten zorgorganisaties met meer dan 250 fte de Energie-audit uitvoeren en het rapport inleveren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiervoor kunt u dus de routekaart gebruiken. Zorginstellingen in de langdurige zorg kunnen een ingevulde CO2 Reductietool met een beknopt EED-format gebruiken als invulling van het EED-rapport. Met RVO en het ministerie van EZK zijn afspraken over dit format gemaakt. Het door MPZ opgestelde EED-format kunt u downloaden op www.dezorgduurzaam.nl. Voor specifieke vragen kunt u bij het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg terecht. Voor de EED volstaat eind dit jaar een concept versie van de routekaart. 
 

Monitoring: insturen van ingevulde tools

De aanpak via routekaarten biedt vrijheid voor zorgorganisaties om zelf de route naar de doelstellingen voor 2030 en 2050 te bepalen. Het is daarom van belang dat - gegeven deze vrijheid - de zorgbranches kunnen aantonen dat dit ook voldoende effectief is in de ogen van de landelijke overheid (met name BZK en EZK). Daarom willen we de ontwikkeling monitoren. Een belangrijke bouwsteen voor deze monitoring zijn de ingevulde routekaarten. Als VGN vragen we u ook om geregeld de door u ingevulde routekaarten beschikbaar te stellen voor deze monitor. Het EVZ verwerkt dit voor de langdurige zorg tot een monitoringsrapportage over de voortgang van de CO2-reductie bij zorggebouwen. Uiteraard worden de gegevens door het EVZ vertrouwelijk behandeld en alleen geanonimiseerd gebruikt.

Samenvatting en informatiebronnen:

  • EED Audit rapportage = ingevulde tool + EED oplegger
  • Portefeuilleroutekaart CO2 reductie = ingevuld tool + oplegger
  • Monitoring = ingevulde tools van zoveel mogelijk zorgorganisaties

De CO2-Reductietool en een bijbehorende EED-oplegger zijn een praktisch alternatief voor het RVO‑EED-format en gratis te downloaden op www.dezorgduurzaam.nl. Voor inhoudelijke vragen over het werken aan energiebesparing met de routekaart kunt u terecht bij Stimular-MPZ. Voor vragen: info@milieuplatformzorg.nl.

 

Downloads

Downloads

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: