Nieuws

Informatieplicht energiebesparing: wat moet u doen per 2019?

28 maart 2019

Het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 is de informatieplicht toegevoegd aan de besparingsplicht die al bestaat vanaf 2015. Met die informatieplicht wil de overheid de energiebesparing door bedrijven versnellen. De VGN heeft in oktober 2018 de Tweede Kamer nog gevraagd om versoepeling van de maatregel, maar de Kamer heeft dat niet gehonoreerd. Hieronder informeren we u over de vraag wat u moet doen, maar we kunnen nog niet alle onduidelijkheden wegnemen.

Verwarming uitdraaien

Informatieplicht per juli 2019

Als u onder de informatieplicht valt, moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u hebt genomen. U valt onder de informatieplicht als uw ‘inrichting’ meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruikt. Voor het bevoegd gezag is een inrichting of locatie een terrein met gebouwen en activiteiten (je zou kunnen zeggen: een bedrijventerrein). ‘Losstaande’ woningen vallen er dus niet onder. De zogenoemde ‘Erkende MaatregelenLijst’ (EML, zie bijlage) is qua genomen maatregelen het uitgangspunt. Deze lijst bevat maatregelen met een terugverdientijd <5 jaar. Met de wetchecker energiebesparing controleert u snel welke verplichtingen voor u gelden. In essentie gaat het om de vraag van het bevoegd gezag: hoeveel energie bent u aan het besparen (vandaar de genoemde criteria van 50.000 kWh en 25.000 m3.

Energie-audit plicht per december 2019

Als u verplicht bent een ‘Energie-audit’ (op grond van de EED) in te vullen, dan moet u in december 2019 deze audit aanleveren aan het bevoegd gezag. In 2015 gold deze plicht voor de eerste keer. De plicht geldt voor instellingen waar bij alle locaties tezamen meer dan 250 fte werkzaam zijn of die een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen hebben. In essentie gaat het om de vraag van het bevoegd gezag welk besparingsbeleid u voert. Wellicht hebt u deze audit in 2015 ook al moeten doen. Toen was daar veel ‘gedoe’ over. De VGN heeft toen samen met ActiZ, GGZ Nederland en het Milieuplatformzorg (MPZ) een format ter facilitering gemaakt. Datzelfde format kunt u ook nu weer gebruiken. Omdat deze beide wettelijke verplichtingen (de informatieplicht van juli en de Energie-audit van december) in elkaars verlengde liggen, mogen EED-plichtige bedrijven de informatieplicht van juli uitstellen tot december, wanneer de EED aangeleverd moet worden. Dat betekent in ieder geval een half jaar tijdwinst.

Invullen in e-loket

Toch is het verstandig om u te oriënteren op de informatieplicht. Want aan de uitwerking van de EML ontkomt u niet. De RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) heeft een handig Stappenplan Informatieplichtgepubliceerd. Daarmee kunt u bepalen welke maatregelen u moet nemen. Als u dus in juli aan de informatieplicht moet voldoen, kan dit stappenplan behulpzaam zijn. Het stappenplan brengt u in enkele stappen bij het zogeheten e-loket, het loket op internet waar u uw gegevens moet invullen.

 

April 2019: er zijn nog veel vragen

  • Informatieplicht en Energie-audit: is het in feite niet dubbelop? Zeker en de VGN heeft ook gepleit voor aanpassing. Het heeft niet geholpen. U moet de informatieplicht zien in het kader van uw verantwoording over het uitvoeren van de verplichte erkende maatregelen met een terugverdientijd < 5 jaar. U moet de energie-audit zien als een onderzoek door het bevoegd gezag naar het (besparend) energiebeleid binnen uw instelling. Dat overlapt elkaar, maar de overheid ziet het als twee gescheiden werelden. Daar hebben we op dit moment mee te dealen.
  • Werkt het e-loket al goed? De VGN is via VNO-NCW betrokken geweest bij het testen van het e-loket. Hieruit kwamen veel onvolkomenheden naar voren waarbij bovendien bleek dat het systeem administratief erg belastend is. Het ministerie van EZK en de RVO hebben vervolgens verbeteringen aangebracht, maar door de grote tijdsdruk is dit nog steeds niet geheel op orde. Zo is niet duidelijk wat de definitie van bedrijf en instelling of onderneming is. We verwachten dat er nog wel verdere verbeteringen volgen die het invullen eenvoudiger en duidelijker maken. In de bijlage voegen we de ‘handleiding e-loket van RVO’ toe.
  • Volgen er nog verdere verbeteringen? De VGN heeft samen met GGZ-Nederland en ActiZ afgesproken met EZK en RVO dat in het e-loket ook een upload-optie wordt toegevoegd, waardoor het voor instellingen gemakkelijker gaat worden om de eigen data vanuit de eigen systemen te uploaden naar het e-loket (in plaats van alles overtikken).
  • Heeft de VGN een advies? We adviseren u om (net als in 2015 bij de energie-audit) bij onduidelijkheid zelf proactief uw bevoegd gezag te benaderen met uw eigen oplossing. Vraag niet wat het gezag zou vinden, maar meld aan hen wat u zelf vindt. Dat zal veel gedoe voorkomen, want we verwachten dat het bevoegd gezag zelf ook op lang niet alle vragen een antwoord heeft. Zo maakt u samen veel meer kans om een oplossing te vinden. Een andere aanvliegroute kan lopen via een lokale Green Deal. Daarin kunnen partijen samen met de gemeente of de Omgevingsdiensten (als het bevoegd gezag) eigen afspraken maken, bijvoorbeeld om voorlopig nog af te zien van de informatieplicht; de gemeente zal dan dus niet handhaven. In de regio Arnhem is voor een dergelijke aanpak gekozen.
  • Helpt de VGN bij het ontwikkelen van instrumentarium? We zijn met MPZ in overleg om een eenvoudig Excel-bestand te laten ontwerpen, waarin de erkende maatregelen (EML) zijn verwerkt én waarin de energie-audit is verwerkt én waarmee instellingen zelf ook snel inzicht hebben in hun eigen stand van energiebesparing en energiemaatregelen. Bedoeling is dat het helpt bij het verdere vormgeven en uitwerken van het eigen instellingsplan (strategisch vastgoed- en duurzaamheidsplan). Het is een snelle scan om de te nemen maatregelen te plannen tussen nu en 2030 (met een doorkijk naar 2050) en om zo de kosten en besparingen en de CO2-reductie in beeld te krijgen (en eenvoudig aan het bevoegd gezag door te geven). We verwachten dat het instrument van MPZ rond mei/juni operationeel zal zijn.
  • Wordt er nog meer voorlichting gegeven? Intrakoop gaat enkele informatiedagen organiseren. Leden van Intrakoop kunnen deze dagen bezoeken. De VGN zal deze dagen op haar site promoten. Alvast: 15 mei (ochtend) in Sneek; 23 mei (ochtend) in Utrecht. Ook adviseren we u de site van de RVO regelmatig te raadplegen voor nieuwe informatie. 
Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: