Maatregelenlijst bij de formats Energie Audit Zorg nu ook beschikbaar

De VGN heeft samen met ActiZ en GGZ Nederland een format voor de energie-audit laten ontwikkelen door het Milieu Platform Zorgsector dat gericht is op de praktijk van de zorginstellingen en dat aansluit op het werk van facilitair en vastgoedmanagers: het Format Energie Audit Zorg. Dit format staat reeds sinds 6 juli op onze site. Op 12 augustus hebben we een extra bijlage toegevoegd: de maatregelenlijst. Dit is een checklist van energiemaatregelen die nu ook beschikbaar is gekomen. Met deze checklist kunt u snel kiezen welke maatregelen van toepassing zijn. Die kunt u vervolgens uitwerken tot een locatie-uitvoeringsplan. Met de ingevulde checklist voldoet u ook aan de EED-eis om alle zaken te melden die al goed geregeld zijn.  

Voorgeschiedenis

In enkele eerdere artikelen informeerden we u over de energie-audit. Kern: grote organisaties zijn verplicht om een energie-audit uit te voeren. Ondernemingen met meer dan 250 fte of een jaaromzet boven de € 50 miljoen zijn op grond van Europese milieuregelgeving (EED) verplicht om een energie-audit uit te voeren. Het thema energiebesparing is in 2016 een belangrijk aandachtspunt, ook in de zorg, na het landelijk energieakkoord van 2013 en het Parijse klimaatakkoord van 2015. Het voldoen aan de nieuwe wetgeving is voor zorginstellingen een eerste stap. Een uitgebreid energieonderzoek en het nemen van energiebesparende maatregelen is daar onderdeel van. Er zijn diverse formats in omloop om zo'n audit op te stellen, maar deze vereisen een dusdanig detailniveau dat aanbieders vrijwel altijd een externe adviseur nodig hebben. Reden voor VGN om (samen met ActiZ en GGZ) een nieuw, praktisch format te laten ontwikkelen. We kondigden dat al eerder aan en we hebben dat nu uitgevoerd met het Milieu Platform Zorgsector.

Wat moet er gebeuren

Het doel van dit format is om het opstellen van de energie audits voor de sector te vereenvoudigen en om te focussen op werkelijke energiebesparingen. Met behulp van dit format kunnen de meeste zorginstellingen de gevraagde energie-audit zelf uitvoeren. Zo wordt de administratieve druk lager en kunnen de kosten beperkt worden gehouden. De energie-audit betreft in elk geval een rapport op centraal niveau van de organisatie. Voor de locaties met een energieverbruik van meer dan 200.000 kWh of 75.000 m3 aardgas, moet het format voor grote vestigingen worden gebruikt. Voor kleinere locaties zijn er actielijsten. Deze grens ligt in de praktijk bij circa 40 bewoners per locatie.

Resultaten

De rapportages geven de zorginstelling inzicht in de monitoring, voorlichting, inkoop en contracten. Op locatieniveau is een checklist van energiemaatregelen beschikbaar. Met deze checklist kan men snel kiezen welke maatregelen van toepassing zijn en die vervolgens uitwerken tot een locatie uitvoeringsplan. Met de ingevulde checklist voldoet de instelling ook aan de EED-eis om alle zaken te melden die al goed geregeld zijn.

Handhaving

De handhaving van het opstellen van de audits ligt bij de regionale omgevingsdiensten. Als uw zorginstelling landelijk opereert komt u in aanmerking voor de service van het Kernteam EED. In dat geval kunt u contact opnemen met de Omgeving Noordzeekanaalgebied via energie@odnzkg.nl. Dit landelijk kernteam, een team van energiespecialisten, onderschrijft het gebruik van het format. Het kernteam heeft een pre-adviserende rol bij de beoordelingen van audits die worden ingediend. Uiteindelijk heeft het bevoegd gezag de vrijheid om in afwijking van het pre-advies te handelen. Het kernteam kan niet treden in de bevoegdheid van het lokaal bevoegd gezag.


Relatie tussen het Format en het Milieuplatform

Er ontstaan met dit format nu twee alternatieve routes voor u om aan de vereisten van een audit te voldoen: u kunt kiezen voor het format dat we hebben laten maken (zie de bijlages) of u kunt kiezen voor de al langer bestaande route van het Milieuplatform. In onderstaande link worden de verschillen met hun voor- en nadelen uitgelegd: twee routes voor de zorg om te voldoen aan de EED.

Reactie

We verwachten dat zorginstellingen op basis van het format aan de slag kunnen met het besparen van energie. Graag vernemen wij uw ervaringen met het gebruik van de formats en de terugkoppeling met de omgevingsdiensten. U kunt uw reactie sturen naar Frits Mul, fmul@vgn.nl