Nieuws

Samenwerking in de Wmo

24 februari 2015

Gemeenten dienen met elkaar samen te werken als dit voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van de Wmo 2015 nodig is. Sommige voorzieningen hoeven bijvoorbeeld niet in elke gemeente beschikbaar te zijn.

WMO en getekende poppetjes op groene achtergrond

De wet

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid zelf de ideale samenwerking te organiseren, waarbij dus soms voorzieningen worden gedeeld. Als dit niet gebeurt, kan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de samenwerking tussen gemeenten (tijdelijk) verplichten, bijvoorbeeld in een uitvoeringsbesluit (AMvB).  De wet regelt ook dat gemeenten binnen de Zorgverzekeringswet overleggen en afspraken maken met zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Het doel hiervan is om de zorg en ondersteuning die een burger krijgt uit de Wmo en de Zorgverzekeringswet zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Wat een gemeente doet om deze samenwerking te regelen en te waarborgen, moet worden opgenomen in het beleidsplan van de gemeente. Dit beleidsplan wordt periodiek geactualiseerd.

De praktijk

Er zijn 43 Wmo-regio’s die op verschillende manieren met elkaar samenwerken. In de werkafspraken tussen onder andere het Rijk, gemeenten en branches van aanbieders, is afgesproken dat goede afstemming, afspraken en samenwerking cruciaal zijn om de transitie te laten slagen. Er zijn aparte overlegtafels tussen gemeenten en zorgverzekeraars in elke regio en aparte overlegtafels tussen gemeenten, zorgaanbieders en cliëntorganisaties, waarbij zorgverzekeraars vaak ook aan tafel zitten.

Gemeenten werken daarnaast regelmatig samen in de contractering. Al stellen ze vaak weer aparte eisen over bijvoorbeeld verantwoording of kwaliteit. 

Betekenis voor de aanbieder

De Wmo 2015 stelt geen expliciete regels in de samenwerking tussen gemeenten en aanbieders. De Mededingingswet regelt wél de manier waarop aanbieders informatie mogen uitwisselen en bijvoorbeeld gezamenlijk een aanbod kunnen ontwikkelen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt hier toezicht op. De praktijk laat zien dat gemeenten soms eisen dat aanbieders samenwerken in de uitvoering van algemene- of maatwerkvoorzieningen. Aanbieders moeten daarom zelf alert blijven: zorgt deze eis voor problemen op het gebied van mededinging?

Meer weten?

Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 2.1.2, 2.6.1

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-280.html

VGN juridische handreiking Zorgverkoop, onderdeel samen inschrijven

https://www.vgn.nl/nieuws/juridische-handreiking-zorgverkoop-complee

Deze pagina is een onderdeel van: