SER stelt unaniem advies over toekomstbestendige zorg vast

Naar een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Zo heet het tussentijdse advies aan de minister van VWS dat de SER nu unaniem heeft vastgesteld. De voorstellen moeten de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg ook in de toekomst borgen. "Als VGN zijn we heel tevreden met dit advies", reageerde VGN-directeur Hans Schirmbeck eerder toen de SER het ontwerpadvies presenteerde. "Wat de SER voorstelt, sluit naadloos aan op onze wens om een kern-AWBZ in stand te houden voor mensen met een beperking."

De SER acht ondermeer een fundamentele aanpassing van de langdurige zorg en verbeteringen in het zorgverzekeringsstelsel noodzakelijk. Zo stelt de raad dat de AWBZ zich moet beperken tot de kosten van zorg. Het verdient de voorkeur dat mensen de kosten van wonen, verblijf, welzijn en voeding zoveel mogelijk zelf dragen, ook indien zij in een instelling wonen. Dan kunnen zij kiezen voor voorzieningen die het beste bij de eigen voorkeuren passen. Ook bevordert dit innovaties op het raakvlak van wonen, zorg, welzijn en participatie, zo stelt de SER.

Gehandicaptenzorg
Maar er zijn natuurlijk altijd groepen met een zeer zware zorgvraag waarbij zorg en wonen hand in hand gaan en waarbij dat ook zo moet blijven. Voor deze groepen draagt een scheiding van de financiële verantwoordelijkheden voor enerzijds zorg en anderzijds wonen en welzijn niet bij aan de kwaliteit van de dienstverlening en heeft dan ook geen feitelijke meerwaarde. Dit geldt onder andere voor cliënten met intensieve zorgbehoefte in instellingen voor gehandicaptenzorg geldt, schrijft de SER.

Binnen de gehandicaptenzorg maakt de SER onderscheid in de groep cliënten met een zware zorgbehoefte, die vaak levenslang zijn aangewezen op zorg in een instelling en de groep cliënten met een lichtere zorgbehoefte. Voor beide groepen geldt dat een collectieve verantwoordelijkheid nodig is.

De cliënten met de zwaardere zorgbehoefte kunnen niet zelfstandig functioneren en niet of slechts in geringe mate zelf de regie voeren. Deze doelgroep heeft levensbreed en levenslang zorg en ondersteuning nodig en moet daarvan verzekerd zijn.

De mensen met een lichtere zorgbehoefte kunnen met langdurige (professionele) ondersteuning vaak wel deelnemen aan de samenleving en voor hen kan de ondersteuning dichter bij huis georganiseerd worden. Ook voor deze groep geldt echter ook dat zij grotendeels niet in staat zijn zelf een inkomen te verwerven en zelf de financiële verantwoordelijkheid voor langdurige ondersteuning te dragen. Ook voor hen is collectieve verantwoordelijkheid nodig.

In verband met de kabinetsformatie heeft de SER dit advies op hoofdlijnen versneld uitgebracht. Voorjaar 2013 brengt de SER een uitgebreider vervolgadvies uit.

In de bijlage vindt u het SER-advies.