Nieuws

SOVAK en S&L Zorg onderzoeken mogelijkheid fusie

10 december 2013

S&L Zorg en SOVAK, twee West Brabantse aanbieders van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, onderzoeken de komende maanden de mogelijkheid om te fuseren.
Zowel S&L Zorg als SOVAK zoeken al geruime tijd naar een bredere organisatorische basis voor hun zorg- en dienstverlening. Wij vinden elkaar in de gezamenlijke ambitie om nu en in de toekomst kwalitatief goede, eigentijdse zorg en ondersteuning aan onze cliënten te willen bieden. Met name op het gebied van zorgontwikkeling en zorgvernieuwing zien we meerwaarde in het bundelen van krachten. Schaalvergroting is bovendien nodig om, mede gelet op de hervormingen in de langdurige zorg, onze positie als zorgaanbieder en werkgever in deze regio te versterken.

Dat SOVAK en S&L Zorg in elkaar een goede fusiepartner zien, is om meerdere redenen logisch. We bieden vergelijkbare diensten aan en bedienen daarmee grotendeels dezelfde doelgroepen cliënten. Beide organisaties zijn nagenoeg even groot qua omvang en geografisch sluiten de werkgebieden naadloos op elkaar aan. Er zijn veel overeenkomsten in de visie op zorg. De verwachting is dat de collega’s elkaar wat betreft zorginhoudelijke expertise prima zullen versterken. Daarnaast speelt een rol dat S&L Zorg en SOVAK al langere tijd op diverse terreinen samenwerken. 

De beide bestuurders gaan nu, met goedkeuring van de beide raden van toezicht, de mogelijkheid tot fusie nader onderzoeken. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2014 een intentieverklaring gereed te hebben. In de intentieverklaring wordt de verdere aanpak van het fusieproces, inclusief het tijdpad, beschreven.      

SOVAK en S&L Zorg zijn ervan overtuigd dat het goed is om de krachten te bundelen in het belang van een solide toekomst voor zowel cliënten als medewerkers. 

Terheijden / Roosendaal, 10 december 2013