Nieuws

Stand van zaken rond bezoek in coronatijd

11 mei 2021

We staan aan de start van een periode waarin, naar verwachting, stap voor stap versoepeld kan gaan worden. Zoals ook minister De Jonge in zijn Kamerbrief van 20 april schreef. We bevinden ons nu in een tussensituatie: in de gehandicaptenzorg is inmiddels een groot deel van de mensen met een beperking die langdurige zorg ontvangen volledig gevaccineerd, terwijl de vaccinatiegraad in de samenleving momenteel nog laag is en het aantal besmettingen hoog. We wilden graag weten waar de sector nu staat rond bezoek en logeren en of de handreiking bezoek en logeren geactualiseerd moet worden. Daarom stuurden we halverwege april 2021 een monitor naar onze leden om een actueel beeld op te halen. In dit artikel een samenvatting.

meisje met een beperking knuffelt ander persoon

Monitor Bezoek en logeren

De resultaten van de monitor geven een actueel beeld van hoe het gaat met het vormgeven van afspraken over bezoek en logeren. We hebben ook uitgevraagd welke belemmeringen/knelpunten organisaties nu tegen komen en of zij specifieke behoeften/wensen hebben om eventuele verdere versoepelingen vorm te kunnen geven in de organisatie de komende periode. De monitor is door ruim 60 organisaties ingevuld.

Bezoek en logeren

Ongeveer driekwart van de organisaties geeft aan beleid ten aanzien van bezoek, logeren en dagbesteding tenminste op organisatieniveau te voeren. Iets meer dan de helft van de organisaties zegt dit (ook) op locatie- en woningniveau als ook op individueel cliëntniveau of maatwerk te doen.

Lokaal en in afstemming met de lokale medezeggenschap

71% van de organisaties geeft aan dat het grotendeels lukt om beleid op lokaal en/of woningniveau uit te werken in afstemming met de lokale medezeggenschap. Bij ongeveer één vijfde van de organisaties lukt dit ten dele of blijkt het in de praktijk lastig te zijn. De hoofdreden hiervan is het ontbreken van lokale medezeggenschap.

Wel of niet verruimen van de bezoekregeling

Bijna alle organisaties hebben hun bezoekregeling al verruimd of zijn dit nog van plan. Iets meer dan de helft van de organisaties geeft aan dat in afstemming met cliënten en verwanten/naasten er nu al verruimingen in het bezoekbeleid worden doorgevoerd op woonlocaties, ondanks dat nog niet alle bewoners de kans hebben gehad om volledig gevaccineerd te zijn.

Daarnaast geven drie organisaties aan (nog) niet bezig te zijn met of voornemens te zijn om op korte termijn de bezoekregeling te verruimen. Zij wachten op nadere richtlijnen en draaiboeken of wachten op het moment dat alle medewerkers de kans hebben gekregen om zich volledig te vaccineren. Een andere reden om nog niet te verruimen, is de ervaren onduidelijkheid rond de landelijke kaders of de interpretatie van de richtlijnen.

Dilemma’s en belemmeringen

Op de open vraag welke dilemma’s of belemmeringen zorgaanbieders momenteel ervaren, is de meest opvallende het zoeken van een balans tussen het veelal dalende aantal besmettingen binnen de instelling versus de stijgende besmettingen in de maatschappij. Aan de ene kant is de wens om juist meer te verruimen en tegelijkertijd loopt ieder nog steeds het risico om besmet te raken en is de vaccinatiegraad onder medewerkers niet bekend. Dit continu balanceren en afwegingen maken op basis van de risico’s en mogelijkheden vraagt de nodige tijd en afstemming met zowel cliënten, hun verwanten als medewerkers.

Wat betekent dit?

De vaccinatiegraad onder cliënten en/of het feit dat cliënten en medewerkers de kans hebben gekregen om zich te laten vaccineren, zijn voor veel organisaties belangrijke graadmeters om (verder) te versoepelen. De VGN heeft mede op basis van de resultaten uit de monitor de handreiking bezoek en logeren aangepast (zie bijlage onder dit artikel). De VGN juicht het toe als organisaties verder versoepelen binnen de geldende richtlijnen en landelijke maatregelen én in samenspraak met cliënten en hun verwanten/vertegenwoordigers. De handreiking helpt hierbij.

Wilt u meer informatie over de stand van zaken rond bezoek en logeren neem dan contact op met Annemarie Peters- Bartraij (beleidsadviseur bij de VGN) via apeters@vgn.nl.

Voorbeelden van versoepelingen in de gehandicaptenzorg leest u hier. De samenvatting van de monitor over dagbesteding leest u via deze link.

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij