Nieuws

Stand van zaken rond dagbesteding in coronatijd

11 mei 2021

We staan aan de start van een periode waarin, naar verwachting, stap voor stap versoepeld kan gaan worden. We bevinden ons nu, zoals minister De Jonge in zijn Kamerbrief aangeeft, in een tussensituatie: in de gehandicaptenzorg is inmiddels een groot deel van de bewoners volledig gevaccineerd, terwijl de vaccinatiegraad in de samenleving momenteel nog laag is en het aantal besmettingen hoog. We wilden graag weten waar de sector nu staat, ook rond dagbesteding. En we wilden graag weten of de handreiking dagbesteding geactualiseerd moet worden. De VGN organiseert daarom regelmatig een bijeenkomst van het netwerk dagbesteding en heeft een monitor uitgezet om de huidige situatie in beeld te brengen. In dit artikel een korte samenvatting.

Voorblad handeiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg

Netwerk dagbesteding

Er is een landelijk netwerk dagbesteding gehandicaptenzorg. Aan dit netwerk nemen ruim 40 organisaties deel. Het netwerk komt op dit moment maandelijks digitaal bij elkaar om ervaringen en tips uit te wisselen over het kunnen bieden van dagbesteding in Corona-tijd. Op dit moment wordt er in veel organisaties gewerkt in kleinere en vaste groepen (of cohorten) van mensen op de dagbestedingslocaties. Dit is vaak de locatie waar zij eerder ook naar toe gingen. Wel is het zo dat dit in de meeste gevallen maar om één locatie gaat. Dit om besmettingen tussen groepen zo veel mogelijk te beperken.

Het verschil in vaccinatiegraad in de sector is op dit moment groot. Mensen die wonen op een woonlocatie van een zorgaanbieder zijn vaak al volledig gevaccineerd. In veel gevallen zijn thuiswonende mensen met een Wlz-indicatie of mensen met een dagbestedingsindicatie vanuit de Wmo nog niet gevaccineerd. Dat betekent in de dagelijkse praktijk elke keer puzzelen om te doen wat mogelijk is om dagbesteding op een dagbestedingslocatie te kunnen bieden aan zo veel mogelijk mensen.

Monitor Dagbesteding

Het beeld dat naar voren komt uit het netwerk dagbesteding wordt bevestigd door de monitor die we recent gedaan hebben. Ruim 60 organisaties hebben de monitor ingevuld. Het beeld dat daaruit komt is dat het merendeel van de organisaties voor 90%-100% van de mensen met een indicatie weer een passende invulling van dagbesteding  op de dagbestedingslocatie geboden wordt. Als dat nog niet lukt of nog niet alle dagdelen, dan heeft dat te maken met het rekening moeten houden met de maatregel van 1,5 meter afstand en het (mede daardoor) moeten werken in kleinere groepen. Een kwart van de organisaties die de monitor hebben ingevuld geven aan dat voor kwetsbare mensen (deels) nog dagbesteding aangeboden wordt op woonlocaties.

Logischerwijs komt ook uit de monitor dat de grote dilemma’s van verruiming van de mogelijkheden te maken hebben met de vaccinatiegraad: van (thuiswonende) mensen, van medewerkers en van de maatschappij. Vaccinatie wordt gezien als het sleutelwoord voor het kunnen verruimen van de mogelijkheden van dagbesteding.

Wat betekent dit?

De handreiking Dagbesteding in de gehandicaptenzorg dateert van 30 oktober 2020. De VGN heeft deze gemaakt samen met KansPlus, Iederin, Per Saldo LSR, LFB, NVAVG, NVO, Federatie Landbouw en Zorg, Koninklijk Nederlands Vervoer en de branchevereniging Kleinschalige Zorg. Regelmatig krijgen we de vraag: is deze handreiking nog actueel?

Het woord vaccinatie staat geen enkele keer in de handreiking dagbesteding gehandicaptenzorg (oktober 2020). Desondanks is de handreiking in onze optiek nog wel actueel. De handreiking gaat uit van het maken van een goede afweging op niveau van de persoon en een invulling op maat. Uitgangspunt was in oktober 2020 en is nu nog steeds: het zoeken naar de mogelijkheden,  maatwerk bieden, rekening houdend met de maatregelen en de actuele situatie.

Voor de VGN bevestigen zowel het netwerk, als de monitor ook het belang van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad, ook van mensen met een indicatie die thuis wonen. We zijn immers allemaal toe aan het verantwoord kunnen versoepelen. Op het vlak van de dagbesteding, de hele zorg èn in de maatschappij. 

Wilt u meer informatie over het netwerk dagbesteding of wilt u opgenomen worden in dit netwerk? Neem dan contact op met Willemijn Verhave ( telefoon: 06-42588519 of mail: wverhave@vgn.nl).

Voorbeelden van versoepelingen in de gehandicaptenzorg leest u hier. De samenvatting van de monitor over bezoek leest u via deze link.