Nieuws

Termijn HHM onderzoek positionering behandeling Wlz verlengd

09 februari 2016

De VGN heeft haar leden onlangs opgeroepen om deel te nemen aan het onderzoek naar de positionering van behandeling in de Wlz. HHM, dat dit onderzoek uitvoert, heeft aangegeven de sluitingsdatum te verlengen. Hierdoor kunnen leden de vragenlijst nog tot en met maandag 15 februari insturen. Daarnaast heeft HHM naar aanleiding van reactie van betrokken deelnemers een aanvullende toelichting op de enquête gemaakt.

wlz

Onderzoek

Zorginstituut Nederland is door VWS verzocht advies uit te brengen over positionering van behandeling in de Wlz.  Adviesbureau HHM voert in opdracht van het zorginstituut onderzoek uit naar de knelpunten, oplossingsvarianten en uitvoeringsconsequenties van behandeling in de Wlz. Onderdeel van dat onderzoek is een online vragenlijst over de meest genoemde knelpunten. Uit reacties van deelnemers blijkt dat zij de vragenlijst moeilijk vinden, mede wegens de lastige materie en problematiek. HHM heeft op basis van vragen aanvullende informatie aangeleverd over het onderzoek. Daarnaast is de termijn van indiening van de vragenlijst uitgesteld tot en met 15 februari.

Aanvullende informatie vragenlijst

Doel en inhoud van deze vragenlijst
Het achterhalen, verhelderen en duiden van de problemen is gebeurd in expertbijeenkomsten waaraan verschillende VGN leden hebben deelgenomen. Doel van deze vragenlijst is om te achterhalen of de gevonden problemen uit de expertbijeenkomsten zich bij enkele organisaties en cliënten voordoen of bij heel veel. Daarom wordt de vraag gesteld of het genoemde probleem ook voor de invuller een probleem is in de organisatie van de zorg (of waar de zorg wordt geleverd) en bij hoeveel cliënten dat probleem leidt tot geen/niet de juiste zorg. 
HHM realiseert zich dat het niet eenvoudig is om percentages aan te geven, maar het Zorginstituut vindt het erg belangrijk om enig inzicht in de omvang van de problemen te krijgen. 

Toelichting vragenlijst

  • Wanneer aangegeven is dat mensen een bepaald onderscheid onduidelijk vinden, is niet de vraag of de invuller het onderscheid ook onduidelijk vindt, maar of de onduidelijkheid voor de invuller of zijn cliënten tot problemen leidt.
  • Als de invuller het probleem niet herkent, dan kan worden ingevuld dat het betreffende probleem voor de invuller of zijn cliënten geen probleem oplevert of niet van toepassing is.
  • Niet iedere invuller hoeft alle vragen van alle thema’s beantwoorden als hij dat niet wil of kan. Men kan daarom per thema aangeven of hij of zij die vragen bij dat thema wil beantwoorden of niet. Ook per vraag kan nog worden aangegeven of het probleem niet van toepassing of onbekend is.
  • Deze vragenlijst gaat over cliënten met een Wlz-indicatie (aanspraak op verblijf en behandeling): waar in de vragenlijst wordt gesproken over verblijf met behandeling, verblijf zonder behandeling, mpt, vpt of pgb betreft het derhalve de leveringsvorm (financiering) en niet de indicatie en aanspraak.