Nieuws

Oproep aan VGN leden: doe mee aan het onderzoek positionering behandeling in de Wlz

26 januari 2016

Zorginstituut Nederland is door VWS verzocht om advies uit te brengen over de positionering van behandeling in de Wlz. In opdracht van het zorginstituut voert adviesbureau HHM momenteel onderzoek uit naar de knelpunten, oplossingsvarianten en uitvoeringsconsequenties van behandeling in de Wlz. Dit betreft alleen de behandeling aan Wlz cliënten en niet de extramurale behandeling uit de subsidieregeling. Onderdeel van dat onderzoek is een online-vragenlijst over de meest genoemde knelpunten in onlangs gehouden expertbijeenkomsten. De VGN verzoekt haar leden deel te nemen aan deze enquête, zodat een zo breed en volledig mogelijk beeld van de knelpunten rondom behandeling wordt verkregen.

Het doel van de vragenlijst is om de gesignaleerde problemen te toetsen onder een bredere groep van professionals. De problemen zijn gecategoriseerd naar tien thema’s. Deelnemers kunnen per thema aangeven of zij de vragen bij dat thema willen beantwoorden of niet. Daarnaast kan per vraag aangegeven worden of het probleem van toepassing is op de eigen organisatie en cliënten.

Ook wordt gevraagd naar de voorkeur om al dan niet het verzekerd pakket aan te passen wat betreft Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen.

Hoe doet u mee?
  • U kunt meedoen aan dit onderzoek door de vragen in te vullen in de webapplicatie
  • U kunt de vragenlijst (zie bijlage) invullen tot en met 8 februari 2016.
  • De vragenlijst kunt u tussendoor niet opslaan.
  • U kunt er ook voor kiezen de vragenlijst op enkele belangrijke thema's in te vullen.
  • We raden u aan de papieren versie uit te printen en voor uzelf te beantwoorden en daarna in één keer de antwoorden via de webapplicatie in te vullen.
  • Als u uw e-mailadres invult, krijgt u de door u ingevulde gegevens per mail opgestuurd.

De vragenlijst bestaat voornamelijk uit gesloten vragen, omdat het met name een kwantitatieve uitvraag betreft over de variatie in problemen die zich voordoen rondom Wlz-behandeling en de aanvullende zorgvormen. De meer kwalitatieve input wordt verkregen in de expertbijeenkomsten die ook in het kader van dit onderzoek worden gehouden.

Betrokkenheid VGN

De VGN neemt deel aan de expert- en stakeholdersoverleggen bij dit onderzoek en heeft via bestuurlijke adviescommissies experts aangedragen. Wij vinden het van groot belang dat knelpunten in de afbakening en financiering van behandeling in de Wlz worden opgelost. Daarbij gaan wij uit van een integraal pakket aan zorg en behandeling in de Wlz.

Wij verzoeken onze leden dan ook om deel te nemen aan de online vragenlijst over dit onderwerp.