Nieuws

Toezeggingen Wlz in de Eerste Kamer

28 november 2014

Op 2 december stemt de Eerste Kamer over de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Na een schriftelijke voorbereiding en een debat dat op 25 november 2014 plaatsvond, wordt de laatste stap gezet in de parlementaire behandeling van de Wlz. In het debat is gebleken dat een meerderheid van de partijen vóór de wet zal stemmen. Hierdoor gaat de Wlz op 1 januari 2015 van kracht.

wlz

Uitspraken en toezeggingen in het debat
In het debat op 25 november werden veel aspecten uit het wetsvoorstel aan de orde gesteld. Daarbij heeft staatssecretaris van Rijn een aantal belangrijke uitspraken gedaan zijn.

Van Rijn gaat de sectoren ouderenzorg en gehandicaptenzorg apart bezien in het kader van de vernieuwingsagenda. In de vernieuwingsagenda wordt in ieder geval meegenomen:

 • verhogen en inzichtelijk maken van de kwaliteit en het beter op kwaliteit en uitkomsten belonen
 • nieuwe wegen zoeken om de financiering meer persoonsvolgend te maken, rekening houdend met balans tussen continuïteit en vernieuwing
 • verminderen van de administratieve lasten
 • mogelijk maken van meer ruimte voor cliënten
 • hoe de experimenteermogelijkheden in te vullen

Vanuit de vernieuwingsagenda wordt gekeken op welke wijze de uitvoering efficiënter kan. Verder heeft hij genoemd:

 • De evaluatie van het zorgplan die 2 keer per jaar verplicht wordt, vindt de staatssecretaris niet overbodig, ook niet voor de gehandicaptensector. Hij geeft aan dat het goed is dat er in het team 2 keer per jaar wordt gekeken of het zorgplan nog wel aansluit bij de vraag van de cliënt. De evaluatie moet volgens hem niet ingewikkelder gemaakt worden dan nodig, waarbij enig pragmatisme op zijn plek is.
 • Er komt binnenkort een brief van de minister van Financiën over de BTW vrijstelling bij samenwerking in de zorg. In de Wlz verandert er niets tov. de AWBZ.
 • Er wordt in het eerste half jaar van 2015 gekeken of de eis dat logeren (PGB) alleen bij een WTZi toegelaten instelling mag plaats vinden niet te zwaar is.
 • De staatssecretaris geeft aan bezig te zijn met het introduceren van een Nationaal Programma Gehandicaptenzorg.
 • In de Wlz is een combinatie van zorg en onderwijs mogelijk. Het onderwijs is niet meer voorliggend, zodat kinderen die onderwijs krijgen ook gebruik kunnen maken van dagbesteding op de dagen dat ze geen onderwijs hebben.
 • Er komt een brief van de staatssecretaris over de stelselverantwoordelijkheid in  de Jeugdwet, Wmo en Wlz.

 

Motie
De leden van de PVV, PvdD, OSF, 50+ en de SP hebben een motie ingediend om de onderwerpen die verplicht moeten worden besproken bij de zorgplanbespreking terug te krijgen in de wet (zg. bepalingen uit de Beginselenwet). Mede op aandringen van de VGN zijn door een amendement in de Tweede Kamer deze onderwerpen juist uit de wet gehaald en worden ze in lagere regelgeving opgenomen, zodat meer flexibiliteit mogelijk is. Ook over deze motie wordt op 2 december gestemd.

Lagere regelgeving
Voor de inwerkingtreding van de Wet is nadere wet- en regelgeving nodig in besluiten en algemene maatregelen van bestuur, waarin de Wlz verder wordt uitgewerkt. Deze worden binnenkort gepubliceerd.