Nieuws

Tussenevaluatie experiment 'Regelarme instellingen'

03 oktober 2014

De experimenten in het kader van 'Regelarme instellingen' hebben veel opgeleverd volgens staatssecretaris Van Rijn (VWS). 'Een betere kwaliteit van leven voor de cliënt, terwijl minder uren zorg nodig bleken. Minder administratieve lasten, vooral doordat zorgaanbieders hun eigen registratiecultuur hebben aangepast.' Dat schrijft Van Rijn aan de Tweede Kamer.

lampen aan touw

"De leerervaringen uit de experimenten zijn benut bij de hervorming van de langdurige zorg. Met dertien deelnemers zijn afspraken gemaakt om het experiment door te ontwikkelen als proeftuin HLZ." aldus de staatssecretaris.

Reactie VGN

De ervaring van zorgaanbieders is op het punt van de hervorming van de langdurige zorg minder rooskleurig dan het beeld dat de staatssecretaris geeft. Aanbieders ervaren als gevolg van de transities een enorme toename van de registratie en verantwoordingslast, bijvoorbeeld doordat er inkoopprocessen moeten worden doorlopen met tientallen gemeenten i.p.v. enkele zorgkantoren en doordat de bestaande verantwoording binnen de eigen organisatie wordt uitgebreid met verantwoording binnen bijvoorbeeld wijkteams. Dit betekent in de praktijk een verdubbeling van de registratielast voor zorgverleners.

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de VGN reeds aandacht gevraagd voor de stapeling van administratieve lasten doordat verschillende gemeenten verschillende eisen stellen aan zorgaanbieders. Dit is een onderwerp dat veelvuldig wordt gemeld bij het VGN Meldpunt Hervorming Langdurige zorg. In haar contacten met VWS en de VNG zal de VGN deze ongewenste ontwikkeling aan de kaak blijven stellen en aandacht blijven vragen voor de goede ervaringen die zijn opgedaan met de experimenten.

Meer informatie

Van het experiment verscheen tegelijkertijd een tussenevaluatie en een publicatie onder de titel 'Van regels naar mensen deel 3', waarin negen deelnemers uitgebreid ingaan op hun experiment en de resulaten daarvan. In dit deel speciale aandacht voor onder andere twee aanbieders van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: Abrona en Prisma. Eerder verschenen onder dezelfde titel deel 1 en deel 2. In deel 1 leest u meer over de experimenten bij Philadelphia en de JP van den Bent stichting, in deel 2 leest u meer over de experimenten bij Middin en Cordaan.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga