Terugblik bijeenkomst praktijknetwerk 'Vermindering Administratieve Lasten'

Op 22 september vond de tweede bijeenkomst van het VGN-praktijknetwerk 'Vermindering Administratieve Lasten' plaats, waaraan vertegenwoordigers van ruim vijftien lidinstellingen van de VGN deelnamen.

Na een korte kennismaking startte de bijeenkomst met een inleiding door Johan Ulenkate, senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van VWS. Hij gaf een overzicht van de actuele plannen van VWS om de administratieve lasten te verminderen en de ‘verspilling in de zorg’  tegen te gaan. Ulenkate wees onder meer op het rapport Terugdringen registratielasten in de langdurige zorg, waarin tips en goede voorbeelden zijn opgenomen over hoe de registratielast kan worden verminderd. Momenteel loopt nog een evaluatie naar de ervaringen die zijn opgedaan in het experiment 'Regelarme instellingen' (ERAI) om te bezien of deze breder toepasbaar zijn.

JP van den Bent stichting

Daarna hield Ruud Klarenbeek, directeur/bestuurder van de JP van den Bent stichting, een presentatie over hoe binnen zijn organisatie administratie en registratiedruk worden beperkt.  De JP van den Bent stichting neemt de cliënt als uitgangspunt en werkt vanuit de centrale gedachte dat het primaire zorgproces leidend moet zijn. Klarenbeek, die zichzelf omschreef als 'facilitair paternalist', vertelde dat de JP van den Bent stichting de AO/IC-kaderregeling heeft losgelaten. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt is: ‘Als de cliënt tevreden is en de medewerkers tevreden zijn, dan mag je ervan uitgaan dat de zorg die is geleverd rechtmatig is’. Dat deze benadering werkt wordt ondersteund door het feit dat deze werkwijze in het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) van de Algemene Rekenkamer wordt beschreven als een succesvol voorbeeld van hoe VWS onnodige regels in de gehandicaptenzorg aanpakt.  

Hoe verder met het Praktijknetwerk?

Het laatste deel van de middag bestond uit een discussie onder leiding van Marcel Dopper, adviseur van Arteria Consulting, aan de hand van drie vragen:

  • Wat kun je als organisatie zelf doen om de administratieve lasten te verminderen?
  • Hoe kun je administratieve lasten ombuigen tot iets dat van nut is?

  • Hoe kan de VGN haar leden daarbij helpen?


Bij wijze van voorbeeld schetste Marcel Dopper hoe vanuit de PDCA cyclus rondom het ondersteuningsplan wordt nagedacht over vernieuwing van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

De belangrijkste conclusies die werden getrokken uit de discussie:

  • Registratie is vooral een last als niet duidelijk is welk doel ermee gediend wordt.
  • Bij de vernieuwing van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is het van belang dat registratielasten tot een minimum worden beperkt.
  • De mogelijkheden van een praktijknetwerk zijn beperkt: je moet niet de illusie hebben dat je op korte termijn wet- en regelgeving kunt aanpassen.
  • Door uitwisseling van ervaringen en het analyseren van concrete casuïstiek, waar nodig met een externe deskundige, kun je elkaar helpen en inspireren bij het terugdringen van administratieve lasten.

Vervolg

Mede op basis van de resultaten van de discussie komt de VGN in het najaar met een voorstel voor een vervolg van dit praktijknetwerk.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Jan Visscher
Telefoonnummer
06-13203391
Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van