Uitbreiding bevoegdheden CSZ voorlopig uitgesteld

De Eerste Kamer heeft op 9 december 2014 de behandeling van het wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg aangehouden. Minister Schippers vraagt eerst opnieuw advies aan de Raad van State over het amendement Bruins Slot bij artikel 18 van de Wet toelating zorginstellingen.

Geld

Het wetsvoorstel maakt winstuitkering mogelijk voor aanbieders van medisch-specialistische zorg. Voor onze sector is dit wetsvoorstel slechts van belang vanwege het genoemde amendement in artikel 18 WTZi, waardoor de verplichte goedkeuring door het College Sanering Zorginstellingen voor (ver)huur of (ver)koop van vastgoed wordt geregeld. Op onze site informeerden wij u daar eerder over. Met name de fracties van D66 en de VVD in de Eerste Kamer hebben grote bezwaren geuit tegen dit amendement, geheel in lijn met de brieven die de VGN, samen met andere branches in de zorg, hierover naar de Eerste Kamer heeft gestuurd.

Minister Schippers heeft aangegeven dat zij vanwege de kritiek nu eerst voorlichting vraagt aan de Raad van State over de implicaties van dit amendement. De Eerste Kamer besloot hierop de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden. De wet wordt dus zeker niet per 2015 van kracht.