Nieuws

VGN schrijft opnieuw een brief aan Eerste Kamer over College Sanering

03 december 2014

De VGN heeft samen met de andere zorgbranches een tweede brief geschreven aan de Eerste Kamer over de toekomstige rol van het CSZ. De taken van het CSZ worden op grond van een door de Tweede Kamer aangenomen amendement in artikel 18 WTZi uitgebreid. We zien mogelijkheden om de inwerkingtreding van dit gewijzigde artikel (voorzien per 1-1-2015) uit te stellen tot 1-7-2015 en mogelijk zelfs tot 1-1-2016. Zo kunnen we tijd winnen, opdat de NZa meer tijd heeft om een beleidsregel te ontwerpen met zo min mogelijk administratieve lastendruk. We vragen de Eerste Kamer of zij de minister tot deze toezegging kan brengen.

Logo Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Op 26 september en 28 oktober informeerden we u over het amendement en de veranderde rol van het CSZ. Inmiddels hebben we op 7 november met de NZa gesproken over de uitwerking van het amendement. De NZa moet komen tot een beleidsregel. We hebben met de NZa een aantal mogelijkheden verkend om ‘de schade te beperken’. Zo kun je denken aan een bandbreedte (slechts melden in plaats van goedkeuren als de transactiekosten binnen een marge van 10% boven of beneden de taxatiewaarde ligt); of aan een integrale benadering van de businesscase in plaats van het beoordelen van slechts de transactie. Ook kunnen volgens ons de transacties met kleinschalige woonvoorzieningen buiten het beoordelingskader vallen, zoals ook nu al het geval is. Ook stuitten we op een aantal aspecten die de uitwerking bemoeilijken:

  • Betreft het transacties met WTZi-gebouwen? Of ook Jeugdwet (woongebouw voor jongeren) en Wmo (dagbesteding)?
  • We kunnen tenminste vier soorten transacties onderscheiden: tussen zorginstellingen; tussen entiteiten binnen één zorgconcern; tussen een zorginstelling en een corporatie; tussen een zorginstelling en een particulier verhuurbedrijf. Om welke gaat het nu?
  • Komt elke transactie onder het beoordelingskader te liggen of kun je een relatie leggen tussen de hoogte van de transactie en de omvang van de instelling? Of tussen de hoogte van de transacties en het aantal transacties?

Het geheel levert volgens ons veel nadelen en weinig voordelen op. Over de kwaliteit van de bouw en van de zorgverlening gaat het helemaal niet meer. We vragen daarom de Eerste Kamer om de inwerkingtreding voorlopig uit te stellen. Dat kan volgens ons via een AMvB. De minister biedt in haar Memorie van Antwoord (op schriftelijke vragen vanuit de Kamer) inderdaad een opening. We zien die opening graag gegarandeerd in een toezegging.

De brief treft u aan in een bijlage.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: