Nieuws

Uitspraken Adviescommissie helpen instellingen

20 maart 2018

De ‘Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften’ heeft onlangs twee interessante uitspraken gedaan die de instellingen veel werk kunnen besparen. Het betreft de meldingsplicht bij zorgwoningen (in plaats van een vergunningplicht) en het onderhoud van brandslanghaspels (eenmaal per 2 jaar in plaats van elk jaar). Hoewel de uitspraken van de commissie niet in regelgeving worden verwerkt, hebben ze inmiddels wel een belangrijke status gekregen bij meningsverschillen tussen partijen (bijvoorbeeld een gemeente versus een instelling).

Wat is de adviescommissie

De Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (AGTB) is een in 2016 door de minister ingestelde commissie die partijen adviseert bij geschillen over de toepassing van de bouwregelgeving. De leden van de adviescommissie zijn op persoonlijke autoriteit en gezag door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemd. Kort samengevat is de taak: ‘Burgers, ondernemers en overheden kunnen, in geval van een geschil / verschil van inzicht tussen een bevoegd gezag of een van zijn adviseurs, zoals de brandweer, en een aanvrager of houder van een omgevingsvergunning of een vertegenwoordiger hiervan, advies vragen aan de Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften over de toepassing van de technische bouwvoorschriften’. 

Meldingsplicht bij groepszorgwoningen (geen vergunningplicht)

Het Besluit Omgevingsrecht stelt dat in een bouwwerk waarin aan meer dan 10 personen nachtverblijf wordt geboden, de eigenaar de plicht heeft tot het aanvragen van een vergunning bij de gemeente. Je bent dan ‘omgevingsvergunningplichtig’. De adviescommissie is echter van mening dat het bij een groepszorgwoning ten principale gaat om wonen. Daarom is er helemaal geen sprake van het bieden van nachtverblijf. Je bent derhalve niet vergunningplichtig, doch er geldt slechts een meldingsplicht. Citaat: De term “verzorging nachtverblijf” voor meer dan 10 personen is niet gedefinieerd in het omgevingsrecht, noch in de bouwregelgeving. De term nachtverblijf wekt de indruk van een tijdelijk verblijf, in tegenstelling tot het slapen in een woonfunctie. De adviescommissie heeft eerder geadviseerd over het al dan niet vergunningplichtig zijn van een woonfunctie voor 24-uurszorg in advies 1204. Daarin is onder andere het volgende aangegeven: ‘Primair geldt dat er in geval van een woonfunctie geen sprake kan zijn van ‘het bieden van nachtverblijf’.

Verplicht onderhoud brandslanghaspels minimaal eenmaal in de twee jaar

De adviescommissie heeft nog een interessante uitspraak gedaan: als je eenmaal per twee jaar onderhoud pleegt aan de brandslanghaspels, is dat voldoende. Het hoeft niet jaarlijks. Citaat: De adviescommissie is van mening dat een onderhoudsfrequentie van twee jaar waarbij ook de werking van de brandslanghaspel wordt gecontroleerd, adequaat is en voldoende zekerheid biedt voor het functioneren van de brandslanghaspel.

De integrale uitspraak treft u aan in de bijlage.

Frits Mul (fmul@vgn.nl)

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: