Update stand van zaken implementatie Wet zorg en dwang

1 Januari 2020 treedt de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. De VGN informeert haar leden graag over de recente ontwikkelingen. In het bijzonder wijzen wij op het uitkomen van de Handreiking 'Wzd voor zorgaanbieders' en het grafisch weergegeven stappenplan. Ook zullen er dit jaar nog twee ledenbijeenkomsten plaatsvinden.

wzd

Handreiking ‘Wzd voor zorgaanbieders’

In de bijlage onderaan dit artikel treft u de handreiking ‘Wzd voor zorgaanbieders’ aan. Deze handreiking is door ActiZ en VGN in opdracht van VWS gemaakt. In de bijlage vindt u ook het grafisch weergegeven stappenplan, dat ook in de handreiking staat, maar ook handig is als apart document.

Profiel Wzd-functionaris en Profiel Zorgverantwoordelijke

NVAVG, Verenso, NIP, NVO, Zorgthuisnl, ActiZ en VGN hebben in opdracht van VWS een concept Profiel Wzd-functionaris opgesteld. Dit concept ligt nu ter accordering bij het ministerie van VWS. Na eventuele aanpassingen wordt het profiel voorgelegd aan alle besturen van de genoemde organisaties die vertegenwoordigd zijn in de adviesgroep Profiel Wzd-functionaris. Zodra de besturen het Profiel hebben goedgekeurd zal het Profiel Wzd-functionaris worden gepubliceerd op de website van de VGN.

Dezelfde organisaties aangevuld met V&VN en BPSW zijn op dit moment aan de slag met de totstandkoming van het Profiel zorgverantwoordelijke. De verwachting is dat dit Profiel in november beschikbaar komt op de website van de VGN.

Externe Klachtencommissie Wzd

De Wzd schrijft voor dat klachten op basis van de Wzd moeten worden beoordeeld door een externe klachtencommissie. Deze commissie moet worden ingesteld door een representatieve organisatie van cliënten en een representatieve organisatie van zorgaanbieders. Dit kan op landelijk niveau worden ingesteld, maar ook op decentraal niveau. Voorwaarden voor decentraal niveau zijn, dat de cliëntenraad hiermee moet hebben ingestemd en dat op lokaal/regionaal niveau een cliëntenorganisatie moet zijn die als representatieve cliëntenorganisatie kan optreden. Zorgaanbieders moeten dit zelf regelen. De landelijke cliëntenorganisaties hebben aangegeven zelf niet op te zullen treden als representatieve organisatie voor verzoeken van lokaal of regionaal niveau. In alle regio’s zou de representatieve cliëntenorganisatie Zorgbelang kunnen zijn.

De VGN gaat samen met ActiZ en de cliëntenorganisaties een landelijke klachtencommissie Wzd oprichten waarvan alle leden vanaf 1 januari 2020 gebruik kunnen maken.

Registratie en analyse onvrijwillige zorg

In de zomer is de internetconsultatie geweest van de Regeling zorg en dwang (Rzd). In deze regeling wordt onder andere de halfjaarlijkse registratie van onvrijwillige zorg en de bijbehorende analyse nader uitgewerkt. De VGN was zeer kritisch over de Rzd, in het bijzonder over de digitale overzichten en analyses op locatieniveau die leden halfjaarlijks aan de IGJ moeten verstrekken. ActiZ en VGN adviseren de minister van VWS dan ook met klem om terug te komen op de keuze om zorgaanbieders te verplichten om per locatie digitale overzichten in te vullen en analyses op te stellen. Voor wie de concept Rzd en onze reactie  daarop wil lezen: https://www.internetconsultatie.nl/regelingengedwongenzorg/reacties. In het najaar wordt de definitieve regeling bekend.

Zorgverantwoordelijke

In de concept Rzd wordt ook geregeld wie zorgverantwoordelijke kunnen zijn. Dit kunnen zorgverleners vanaf niveau 3 zijn. Zie voor de precieze invulling artikel 2 van de Rzd en ook voor meer informatie over de hele Rzd (zoals de concept regeling zorg en dwang en de reactie van de VGN daarop) de volgende link: https://www.internetconsultatie.nl/regelingengedwongenzorg/reacties.

2020 Overgangsjaar

In de zomer is de brief van de minister over het overgangsjaar met de daarbij behorende ‘Roadmap’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief staan veel voorstellen die het komende half jaar worden opgepakt en nog moeten worden uitgewerkt, alsmede voorstellen om het jaar 2020 als overgangsjaar te kunnen hanteren. In de bijlagen onderaan dit artikel kunt u de voorstellen lezen en wat het overgangsjaar concreet inhoudt. De VGN is over verschillende onderwerpen in overleg met VWS en IGJ. Dit gaat met name over tijd die beschikbaar is voor het overzetten van de Bopz-zorgplannen naar Wzd-zorgplannen en over wanneer de eerste registratie van onvrijwillige zorg met analyse zou moeten plaatsvinden. Zodra daarover meer bekend is wordt u daarover geïnformeerd.  

Overzicht en vindplaats activiteiten en producten

In de bijlage onderaan dit artikel treft u een overzicht aan van de tot nu toe bekende activiteiten en producten die door de VGN (al dan niet samen met anderen) worden gemaakt. Hierin zijn ook de activiteiten uit de Roadmap verwerkt. Indien bekend met streefdatum van publicatie. Gedurende het jaar zal deze lijst worden aangevuld/aangepast met nieuwe activiteiten en producten. In deze lijst is ook opgenomen de producten en activiteiten die VWS dit jaar zal ondernemen, alsmede een overzicht van nog te verschijnen uitvoeringsbesluiten. Inmiddels zijn op dwang in de zorg (www.dwangindezorg.nl) al verschillende informatieproducten verschenen. Ook staat er een kort filmpje over de Wzd op deze website.

Ledenbijeenkomst Wzd en ledenbijeenkomst Wvggz

Op maandag 18 november 2019 zal van 10.00 tot 13.00 uur (ontvangst 09.30 uur bij de VGN) de laatste ledenbijeenkomst van dit jaar over de Wzd plaatsvinden. Daarnaast zal de VGN een ledenbijeenkomst houden over de Wvggz, omdat er leden zijn die zich met beide wetten zullen gaan bezighouden. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 december van 10.00 tot 13.00 uur (ontvangst 09.30 bij de VGN). De nadere invulling van het programma van deze bijeenkomsten wordt later bekendgemaakt. Voor het opgeven van de bijeenkomst van maandag 18 november over de Wzd klik hier  en voor het opgeven van de ledenbijeenkomst  over de Wvggz van donderdag 12 december klik hier.

Integrale wettekst Wzd incl. Besluit zorg en dwang

ActiZ en VGN hebben samen een integrale versie van de Wet zorg en dwang laten maken, waarin zowel de Wijzigingswet zorg en dwang als het Besluit zorg en dwang is verwerkt. Bij de desbetreffende wetsartikelen zijn de relevante artikelen uit het Besluit zorg en dwang ingevoegd, zodat u alle informatie in één document heeft. Ook zijn er handige kopjes boven de artikelen gezet, zodat u direct weet waar een artikel overgaat. De integrale wettekst treft u als bijlage onderaan dit artikel aan.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Marijke Delwig
Telefoonnummer
Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van