Nieuws

Verbeteren samenwerking gehandicaptenzorg, politie en OM

07 juni 2017

VGN, politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben met elkaar afgesproken om eerder met elkaar overleg te voeren over een zaak waarbij (mogelijk) sprake is van seksueel misbruik. 'Als je een vermoeden hebt van seksueel misbruik tussen cliënten, neem dan meteen contact op met de zedenpolitie.' Dat zei Eva Kwakman, officier van justitie Huiselijk Geweld en Zeden, tijdens het symposium 'Strafrecht bij seksueel misbruik tussen mensen met een beperking' dat de VGN organiseerde op vrijdag 17 maart.

Zo'n honderd mensen namen deel aan het symposium, afkomstig uit de gehandicaptenzorg, zedenpolitie, OM en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Professionals van de betrokken organisaties spraken aan de hand van een casus over hoe samenwerking uit zou moeten zien. Daarna ging men per regio in kleine groepen uitéén om met elkaar ervaringen en telefoonnummers uit te wisselen.

Addendum 'Veiligheid en veerkracht versterken'

Tijdens het symposium presenteerde de VGN ook het addendum 'Veiligheid en veerkracht versterken' dat als aanvulling dient op de eerder verschenen handreiking 'Sturen op aanpak van seksueel misbruik' (VGN, 2011). In dit addendum wordt specifiek ingegaan op de rol van het strafrecht bij seksueel misbruik tussen cliënten met een verstandelijke beperking.

Het addendum is tot stand gekomen na intensieve samenwerking tussen de VGN, politie en het OM, waarbij ook de IGZ was betrokken. VGN en politie hebben met elkaar afgesproken dat organisaties al bij een vermoeden van seksueel misbruik contact opnemen met de politie, zonder dat dat meteen hoeft te leiden tot een aangifte. Tijdens dit ‘informatief gesprek’ overleggen politie en gehandicaptenzorgorganisatie met elkaar welke stappen er het beste gezet kunnen worden. Dit gesprek wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven dagen gevoerd. Daar wordt besproken of en zo ja met wie er verdere verhoren zullen plaatsvinden. Als de politie redenen heeft om (toch) niet in gesprek te gaan met cliënt, dan zal de politie dit goed uitleggen aan de cliënt en zijn wettelijk vertegenwoordigers.

Vaste contactpersonen per politie-eenheid

Iedere politie-eenheid heeft een vast contactpersoon voor zedenzaken waarmee de gehandicaptenzorgorganisatie contact kan opnemen. In ieder team zit een deskundige die weet hoe hij kwetsbare personen, zoals mensen met een verstandelijke beperking, moet verhoren. De politie heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om deze specifieke deskundigheid verder te verbeteren.

Taxatiegesprekken

Nadat er bij een vermoeden van seksueel misbruik contact is geweest tussen gehandicaptenzorgorganisatie en politie, dan kan er besloten worden om over te gaan tot het zogeheten taxatiegesprek. Dit taxatiegesprek wordt gevoerd door een deskundige die hierin getraind is en voldoende ervaring heeft in het voeren van gesprekken en heeft tot doel om een onthulling van een cliënt over seksueel misbruik te verhelderen. Het gesprek is niet bedoeld om vast te stellen of het misbruik daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dat is de taak van politie en OM. Informatie van het taxatiegesprek wordt, mits met toestemming van cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger, verstrekt aan de politie.

Het addendum 'Veiligheid en veerkracht versterken' vindt u in de bijlage. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Jos Noordover, jnoordover@vgn.nl.

Deze pagina is een onderdeel van: