Nieuws

Verhuurderheffing 2013 definitief ingevoerd

15 juli 2013

Op 2 juli 2013 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor invoering van de verhuurderheffing aangenomen. Op basis van deze wet wordt in 2013 - kort gezegd – met terugwerkende kracht 0,014% geheven van de WOZ-waarde 2013 van zelfstandige huurwoningen met een huur onder de huurtoeslaggrens. Dit moet leiden tot een totale opbrengst voor de staatskas van € 50 miljoen. De peildatum voor de WOZ-waarde is 1 januari 2012; de huurtoeslaggrens bedraagt momenteel € 681,02 per maand.

We hebben u eerder geïnformeerd over de gevolgen van de verhuurderheffing. Van de site van Deloitte halen we nu volgende informatie. Een zorginstelling is belastingplichtig voor de verhuurderheffing als de instelling per 1 januari 2013 van meer dan 10 (zelfstandige) wooneenheden “het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht” heeft, die worden verhuurd voor een bedrag dat lager dan of gelijk is aan de huurtoeslag. Er geldt een vrijstelling/drempel voor de eerste tien kwalificerende huurwoningen. Een voorbeeld: bij een WOZ-waarde van € 150.000 voor een woning is in 2013 een bedrag van € 21 verschuldigd. De impact van de verhuurderheffing in 2013 voor zorginstellingen lijkt vooralsnog dan ook van beperkt financieel belang. Voor de jaren 2014 en verder is echter een forse verhoging van het tarief beoogd. Deze heffing zal via een apart wetsvoorstel worden ingediend op Prinsjesdag. Het is daarbij de bedoeling dat de totale jaarlijkse opbrengst voor de staatskas toeneemt van € 50 miljoen naar € 1,7 miljard. Het tarief per woning zal derhalve fors verhoogd worden. Nadelig voor zorginstellingen kan daarbij zijn dat er mogelijk een korting van € 100 miljoen op de verhuurderheffing komt voor corporaties die investeren in bepaalde aandachtsgebieden. Deze korting moet opgebracht worden door de overige belastingplichtigen voor de verhuurderheffing, waardoor de bruto-opbrengst toe moet nemen naar € 1,8 miljard. Deze forse verhoging van de heffing moet nog behandeld worden door het parlement. 
We houden u in de loop van de tijd verder op de hoogte.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: