Nieuws

Versterken van samenwerking met mantelzorgers loont

21 januari 2016

Meer betrokken mantelzorgers, meer mogelijkheden voor zorg en ondersteuning voor cliënten en meer werkplezier voor medewerkers. Dat zijn de grootste winstpunten als zorgorganisaties werken aan het versterken van het samenspel tussen beroepskrachten en mantelzorgers. Die conclusie trekken Vilans en Movisie, de uitvoerders van programma 'In voor Mantelzorg', in hun eindrapportage die naar de Tweede Kamer is verstuurd. Aan dit programma hebben vanuit de gehandicaptenzorg elf organisaties deelgenomen.

Binnen 'In voor Mantelzorg' werkten tachtig organisaties uit verschillende zorgsectoren een jaar lang aan een betere samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers. De belangrijkste resultaten zijn geboekt als het gaat om gelijkwaardiger samenwerking, een visie op het samenspel en een sterkere positie van mantelzorgers. Organisaties hebben gewerkt aan een cultuur waarbij meer ruimte is voor inbreng van mantelzorgers. Ook hun werkwijze houdt nu meer rekening met mantelzorgers in bijvoorbeeld zorgplannen en overleg. 'Onze evaluatiegesprekken zijn aangepast. We werken nu met de triadekaart, waarbij het zowel om de inbreng van de cliënt, de beroepskracht en ook de mantelzorger gaat. In het gesprek is apart ruimte voor de mantelzorger. Deze werkwijze is nu vast onderdeel van ons werkproces geworden', zegt de projectleider bij InteraktContour.

Taal en houding zijn essentieel

'In voor Mantelzorg' heeft een aantal geleerde lessen opgeleverd. Zo is het belangrijk dat de hele organisatie – van bestuur tot facilitaire dienst- oog heeft voor mantelzorgers, dat medewerkers en mantelzorgers met elkaar in gesprek gaan over wie wat kan doen en hun  beelden over samenwerking delen. 'Als ik door de ogen van de mantelzorger kijk, kijk ik heel anders naar zorgverleners. Als beroepskrachten willen we graag zorgen en denken dan soms toch teveel voor anderen', zegt een medewerker van Thuiszorg Dichtbij. Ook blijkt dat taal en houding essentieel zijn. Cecil Scholten, programmaleider: 'Dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag: hoe spreek ik een mantelzorger aan? Een mantelzorger inzetten voor de zorg sluit niet aan bij de motivatie die mensen hebben om hun naaste te helpen. Zo’n uitdrukking roept vooral weerstand op.'

Het vervolg

'In voor Mantelzorg' loopt nog tot de zomer van 2016. Er komt een digitaal werkboek met instrumenten en tools die organisaties kunnen benutten. Op www.invoormantelzorg.nl zijn de aanpak van de deelnemende organisaties en praktijkervaringen te vinden ter inspiratie. Over wet- en regelgeving in relatie tot mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg verschijnt begin februari ook een afzonderlijke notitie.

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van: