Vervoerstarieven - voorbeeldbrieven eenzijdig en tweezijdig verzoek

Veel leden zijn nu bezig met de besluitvorming over het eenzijdig of tweezijdig indienen van de productieafspraken, waarbij ook de verstandhouding met het zorgkantoor een rol speelt. Zorgkantoren stellen zich verschillend op. Een aantal leden vraagt zich af of het mogelijk is om een tweezijdige aanvraag te doen en toch alle rechten te behouden.

Wij informeren u daarom over de procedure bij de NZa en de mogelijkheid om een brief bij uw totale productieafspraak te voegen voor behoud van uw rechten in de gekorte vervoerstarieven bij een eenzijdig of tweezijdig verzoek. De VGN heeft op verzoek van leden inmiddels voor eenzijdige en tweezijdige verzoeken voorbeeldbrieven gemaakt (bijlagen).

Brief bij tweezijdig verzoek (bijlage 2 : voorbeeldbrief)
Een tweezijdig verzoek is tot 1 november mogelijk in combinatie met een brief van de aanbieder die zijn rechten in de bodemprocedure wil behouden en om een hoger vervoerstarief vraagt. Dit is echter niet zonder risico. De NZa heeft over eenzijdige verzoeken in beleidsregel CA-300-546 bij paragraaf 9.3 bepaald:
“per budgetronde kan door een zorgaanbieder of een zorgkantoor geen eenzijdig verzoek worden ingediend als er in diezelfde budgetronde ook een tweezijdig verzoek met betrekking tot dezelfde prestaties of prijzen is ingediend. Als desondanks in één budgetronde naast een tweezijdig verzoek ook een eenzijdig verzoek door een zorgaanbieder of zorgkantoor wordt ingediend, wordt het eenzijdige verzoek niet in
behandeling genomen.”

Indien u uw rechten in de bodemprocedure (mogelijkheid van bezwaar en beroep tegen de gekorte tarieven) niet wilt prijs geven en wel met het zorgkantoor tweezijdig uw afspraken wilt indienen, kunt u daar een eigen brief bijvoegen waarin u om hogere vervoerstarieven vraagt (voorbeeldbrief VGN). Deze brief die u als aanbieder zou willen sturen, doet op zich geen afbreuk aan het tweezijdig verzoek voor alles, behalve voor vervoer. Het risico is dat de NZa uw brief zou kunnen opvatten als een eenzijdig verzoek en in het slechtste geval uw brief buiten beschouwing laat. Het betekent dat de NZa de tweezijdige afspraken materieel zal toekennen. Tegen dit buiten beschouwing laten kunt u echter wel weer bezwaar maken bij de NZa en in beroep gaan bij het College van beroep voor het bedrijfsleven. De rechter kan dan de handelwijze van de NZa toetsen.

Brief bij eenzijdig verzoek (bijlage 1 : voorbeeldbrief)
Indien u meer zekerheid wilt over de bodemprocedure kunt u ook vóór 1 november kiezen voor eenzijdige indiening. Ook daarvoor kunt u gebruikmaken van een voorbeeldbrief van de VGN. Een extra brief is noodzakelijk, omdat u geen hogere vervoerstarieven in het standaard budgetformulier kunt opnemen. Als het zorgkantoor ook een eenzijdig verzoek indient en de prijs (p) en volume (q) steeds gelijk zijn aan uw verzoek, neemt de NZa de overeenstemmende p’s en q’s tot uitgangspunt en heeft u materieel hetzelfde resultaat als bij een tweezijdig verzoek. Volgens de beleidsregel CA-300-546 moeten voor de geoormerkte middelen innovatie (€ 19 miljoen) tweezijdige verzoeken ingediend worden. Wij verwachten dat slechts enkele aanbieders van gehandicaptenzorg hiervoor in aanmerking komen.

Bijzondere omstandigheden (beroep op de 25 mln)
Indien sprake is van bijzondere omstandigheden en waarvoor u nu al een beroep wilt doen op de maximaal € 25 miljoen, kunt u deze in dezelfde brief ook aanvragen. Als uw zorgkantoor u bij het beroep op bijzondere omstandigheden steunt, dan kunt u dit vermelden, maar dat is niet noodzakelijk. VWS en de NZa hebben aangegeven dat een eventueel beroep op de 25 mln ook na 1 november nog mogelijk is.

Indien u vragen heeft over deze directiemail kunt u hiervoor terecht bij Tineke Donga-Freling tdonga@vgn.nl, 030-27 39 624 of Bianca Roos broos@vgn.nl 030-27 39 410.