Vervolgstappen na uitspraak spoedappel vervoerstarieven

Veel leden van de VGN hebben bij de NZa een hoger tarief voor vervoer aangevraagd. De motivatie is allereerst dat de (gekorte) maximumtarieven niet kostendekkend en onverbindend zijn. Ook hebben de zorginstellingen bijzondere omstandigheden opgesomd en aangegeven waarom zij voor die situaties niet uitkomen en dus een hoger tarief nodig hebben. De NZa heeft gereageerd met het verzoek om uiterlijk vrijdag 23 november een toelichting te geven op de ingediende knelpunten of bijzondere situatie in verband met vervoerstarieven. Volgens de NZa zijn er 134 aanvragen waarbij een beroep op artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht (inherente afwijkingsbevoegdheid) wordt gedaan.

De eventuele bezwaar- en beroepsprocedure  (bodemprocedure) tegen de tariefbeschik­king van de NZa kan gaan spelen voor instellingen die bij het indienen van de tweezijdige of eenzijdige productieafspraak via een begeleidende brief hebben aangegeven niet uit te komen met de tarieven.

Novemberbrief NZa
De NZa heeft  tussen 16 en 20 november aan circa 134 instellingen een brief geschreven waarin staat dat ze gebruik kunnen maken van haar zogeheten inherente afwijkingsbe­voegdheid op grond van artikel 4:84 Awb. Hiervoor verzoekt de NZa de instellingen specifiek de bijzondere omstandigheden aan te geven. De VGN heeft vragen gekregen van leden hoe om te gaan met deze 'novemberbrief' van de NZa. Met deze brief gaat de NZa niet in op de primaire argumenten voor een hoger tarief die horen bij onverbindende tarieven. De VGN raadt instellingen aan om in hun reactie op deze brief daar nog eens op te wijzen. Uw instelling dient voor het subsidiaire deel de bijzondere omstandigheden nader aan te geven. 
Hiervoor heeft de VGN voor u een basistekst opgesteld (zie bijlage 1) waarbij u eerst de argumenten van onverbindende tarieven aanhoudt.  Voor het subsidiaire deel is een voorzet gemaakt voor de te noemen bijzondere omstandigheden. U kunt de brief aanvullen met de naam van uw instelling en het Nza-nummer.

Bezwaarschrift
Enkele instellingen hebben prematuur een bezwaarschrift geschreven tegen de nieuwe gekorte maximumtarieven. De NZa heeft dit bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaard omdat tegen de beleidsregelwaarden (regels) geen bezwaar gemaakt kan worden. De NZa heeft de brief vervolgens opgevat als een verzoek om op basis van artikel 4:84 een hoger tarief vast te stellen. Deze instellingen hebben beoogd op voorhand aan te geven dat zij bezwaar willen maken. Voor deze problematiek hebben wij een aparte basistekst opgesteld (Zie bijlage 2). 

Procedure
Indien het hogere tarief voor vervoer niet wordt toegekend, kunt u tegen die tariefbeschik­king bezwaar maken bij de NZa, binnen de termijn van zes weken na afgifte. Tegen een afwijzende beschikking van uw bezwaar kunt u in beroep gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het beslismoment om in bezwaar en beroep te gaan komt daarmee nog.
Zeer waarschijnlijk zal de NZa uw aanvraag voor een hoger tarief op basis van de primaire reden of subsidiair op basis van artikel 4:84 Awb in een en dezelfde tariefbeschikking voor uw instellingsbudget afgeven. Wij verzoeken u dit voor alle duidelijkheid na te vragen bij de hoorzitting. Die afgifte is van belang vanwege de wettelijke termijn waarbinnen u bezwaar tegen de tariefbeschikking kunt maken.

Indien u vragen heeft  over dit onderwerp kunt u hiervoor terecht bij mevrouw mr. T. (Tineke) Donga 030-27 39 624 tdonga@vgn.nl.

 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Dianne van der Veen
Telefoonnummer
06-41284280