Nieuws

Vervolg bekostiging COVID-19 en corona-units

19 oktober 2020

Meerdere aanbieders in onze sector hebben specifieke units ingericht om cliënten/patiënten met COVID-19 (ook afkomstig van andere aanbieders) op te vangen en te verplegen. Meestal zijn daarover in regionaal verband afspraken gemaakt tussen zorgorganisaties, verzekeraars en de GGD. Per regio kunnen die afspraken dus ook verschillen. De bekostiging is voortdurend een punt van discussie. Inmiddels zijn op bestuurlijk niveau daarover afspraken gemaakt met verzekeraars en met VWS. Hieronder informeren we u.

Geld

Voorop gesteld: in dit bericht gaat het steeds over kwetsbare mensen die als gevolg van een COVID-19 besmetting niet langer thuis kunnen blijven en voor wie geen noodzaak (meer) is tot verblijf in het ziekenhuis én over mensen met een Wlz-indicatie die in een zorgorganisatie verblijven.

Stand van zaken binnen de gehandicaptensector

In mei informeerden we u over de stand van zaken rond bekostiging van patiënten in corona-units binnen onze sector. De kern was: meerkosten kunt u opvoeren volgens de beleidsregel corona voor de langdurige zorg. En over onkosten voor patiënten zonder Wlz-indicatie zouden nog afspraken gemaakt worden tussen de VGN en ZN.

Op 21 juli stuurden we u een directiemail over de organisatie en financiering van de cohortverpleging, met enkele bijlagen (een brief van de minister dd. 15 juli en een factsheet met prognoses). De kern was: het gaat in geval van een tweede golf, landelijk gezien op basis van een door Gupta gemaakt ramingsmodel, om de beschikbaarheid van tijdelijke zorgcapaciteit buiten de ziekenhuizen van 300 bedden binnen 24 uur en nog eens 550 binnen 72 uur, oplopend naar 2000 bedden binnen 2 weken beschikbaar. In dit landelijke opschalingsmodel is ervan uitgegaan dat zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg zelf (of via collega-instellingen) voor hun eigen Wlz-cliënten zorgen als ze ziek worden door het coronavirus en beter niet naar het ziekenhuis kunnen. Per GGD-regio is er door de gezamenlijke zorgorganisaties op basis van deze landelijke aantallen, onder coördinatie van de DPG, een regionaal plan uitgewerkt passend bij die regio. Het gaat in deze (regionale) opschalingsplannen dus meestal om patiënten zonder Wlz-indicatie, die aanspraak op verpleging hebben via de Zvw. De genoemde 850 bedden worden/zijn daarom vrijwel geheel gelokaliseerd binnen VVT-instellingen of in apart te organiseren eenheden.

Over de bekostiging zijn recent de volgende bestuurlijke afspraken gemaakt die inmiddels verder zijn uitgewerkt. Voor onze sector is het volgende van belang:

  • De verzekeraars en zorgkantoren vergoeden de kosten die samenhangen met beschikbaarheid en zorgverlening, mits hierover in het ROAZ of het RONAZ, waarin zorgverzekeraars, zorgkantoren, de DPG en zorgaanbieders vertegenwoordigd zijn, besluitvorming heeft plaatsgevonden.
  • Van maart tot en met oktober 2020 geldt voor patiënten met een Wlz-indicatie (voor onze sector betreft het dus onze ‘eigen’ cliënten): het ZZP-tarief loopt door én meerkosten kunt u declareren via de genoemde beleidsregel. Voor eventuele niet-Wlz-geïndiceerde patiënten (Wmo, Jeugdwet of via de huisarts) kunt u in het kader van de Zvw bij de verzekeraar van de betreffende patiënt het maximum tarief ELV declareren per ligdag (dat is momenteel rond de €250 per dag). Daarvoor hoeft u niet apart een contract met de verzekeraar te sluiten. Dit dagtarief ligt in lijn met separate afspraken tussen ActiZ en ZN en geldt ook voor onze sector. Deze afspraken zijn gemaakt en bekrachtigd in een bestuurlijk overleg dd. 8 september 2020 tussen de diverse betrokken partijen (met o.a. VGN, ActiZ, VWS en ZN).
  • Vanaf november gelden dezelfde afspraken. Alleen het dagtarief voor een Zvw-patiënt is dan verhoogd naar €507. Deze afspraken lopen vooralsnog tot eind december 2020. We verwachten dat deze afspraken in 2021 verlengd worden. Gesprekken hierover zijn nog niet afgerond. Voor de Wlz-patiënten treden we nog in overleg met de NZa voor een verlenging van de beleidsregel corona Wlz vanaf januari 2021. Voor het Zvw tarief vanaf 2021 lopen we mee met de afspraken die ActiZ en ZN maken.

Als bijlagen voegen we toe de brief van minister Hugo de Jonge dd. 15 juli 2020 en een factsheet met prognoses van bureau Gupta.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur