Vervolg informatieplicht en energiebesparing

Op 28 maart informeerden we u over de ‘informatieplicht energiebesparing’ per juli 2019 en over de tweede ‘Energie-audit’ per december 2019. Nog steeds is niet alles in het e-loket in orde, maar we geven toch een update met de kennis van dit moment.

Verwarming uitdraaien

Als eerste: ons belangrijkste advies is nog steeds, zoals ook in het artikel van 28 maart verwoord, dat u zelf proactief uw bevoegd gezag benadert met uw eigen oplossing. Vraag niet wat het gezag vindt, maar meld aan hen wat u zelf vindt. Dat zal veel gedoe voorkomen, want we verwachten dat het bevoegd gezag zelf ook op lang niet alle vragen een antwoord heeft. Zo maakt u samen veel meer kans om een oplossing te vinden. Een andere aanvliegroute kan lopen via een lokale Green Deal. Daarin kunnen partijen samen met de gemeente of de Omgevingsdiensten (als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag) eigen afspraken maken, bijvoorbeeld om voorlopig nog af te zien van de informatieplicht; de gemeente zal dan dus niet handhaven. 

Ons tweede advies is om de site van de RVO geregeld te raadplegen, onder het tabblad Rapporteren, XML-upload. Enkele bugs zijn recent gerepareerd. Toch blijven ook onze ‘testpersonen’ kritisch en geven ze aan dat bij het invullen onduidelijkheden blijven bestaan. De RVO blijft werken aan verbetering. Wellicht dat ook deze andere link bij de RVO kan helpen.

In de derde plaats: de VGN, ActiZ en GGZ-Nederland werken met het Milieuplatform Zorg (MPZ) aan een eenvoudige tool die u kan helpen bij zowel uw eigen energiebesparing als bij het invullen van het e-loket (voor de informatieplicht). We verwachten dat de tool met een uitgebreide handleiding in juni beschikbaar komt. Zodra het er is, zullen we u uiteraard informeren.

Vervolgens: uit de informatie die VNO-NCW geeft, citeren we:
Hoe gaat het bevoegd gezag met de binnengekomen informatie om?
“Het bevoegd gezag (gemeente of omgevingsdienst) zal op basis van de zelf opgehaalde rapportages bepalen wie zal worden gecontroleerd. De pijlen zullen zich vooral richten op inrichtingen die niets hebben ingevuld of niets aan energiebesparing doen. Bij een controle maakt het bevoegd gezag afspraken hoe de inrichting alsnog kan voldoen aan de informatieplicht en/of aan de energiebesparingsplicht. Wil iemand écht niet meewerken, dan kan het bevoegd gezag als stok achter deur een dwangsom opleggen. Dat is een bedrag dat de inrichting moet betalen als deze de overtreding niet binnen de gestelde periode herstelt. Voor de hoogte van de dwangsommen en herstelperioden worden momenteel richtlijnen opgesteld.”

Hoe tijdnood te voorkomen?
“Een aantal tips om te voorkomen dat u straks in tijdnood komt:

  • Begin tijdig met de inventarisatie van de genomen energiebesparende maatregelen.
  • Houd er rekening mee dat externe bedrijven als onderhoudsbedrijven, installateurs e.d. het druk hebben met hun werkvoorraad. Heeft u vragen, stel ze dan op tijd.
  • Vraag ook tijdig uw eventuele E-herkenning aan, want ook hier gaan enkele werkdagen overheen.
  • Registreer in elk geval vóór 1-7-2019 en vul de gegevens in als u niet EED-plichtig bent.
  • Indien u op een bepaald moment toch in tijdnood komt – omdat u niet van alle maatregelen precies kunt bepalen in hoeverre die zijn genomen – is het handig contact op te nemen met uw bevoegd gezag. U kunt dan met het bevoegd gezag afspraken maken. Op het open tekstveld bij de betreffende maatregel(en) kunt u invullen dat u nog niet alle informatie heeft en daarom 'niet genomen' is aangevinkt.
  • Motiveer indien mogelijk ook andere redenen waarom maatregelen (nog) niet zijn genomen (bijvoorbeeld een verwachte renovatie, waarbij maatregelen zullen worden genomen).
  • Toon uw goede wil en neem zo nodig tijdig contact op met uw bevoegd gezag.”

Tot zover VNO-NCW.

Tot slot: we voegen als bijlage toe een document van het MPZ met tips en toelichting over 34 energiebesparende maatregelen voor zorginstellingen. Toe te passen afhankelijk van uw eigen situatie. Van harte aanbevolen.

Deze pagina is een onderdeel van