Nieuws

VGN bereikt akkoord met ministerie Veiligheid en Justitie

22 maart 2013

De VGN, GGZ Nederland en het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben een meerjarenafspraak gemaakt die de forensische zorg efficiënter, evidence-based en meer geïntegreerd maakt. Dat heeft staatssecretaris Teeven vanmiddag bekend gemaakt.

De meerjarenafspraak benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgaanbieders, zorginkopers en de ministeries van Veiligheid en Justitie en VWS voor een gevarieerd en solide aanbod van kwalitatief goede en doelmatige zorg voor patiënten met psychische aandoeningen die een gevaar vormen voor zichzelf en/of voor anderen. Door een gezamenlijke agenda kan de zorg in de toekomst kwalitatief hoogwaardig én betaalbaar blijven. De VGN heeft de overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling (de zogeheten OVA) voor de forensische zorg in stand kunnen houden.

Stroomlijnen behandeling
De VGN heeft belang bij deze afspraken omdat 15 tot 40 procent van de gedetineerden een verstandelijke beperking heeft, vaak in combinatie met verslavingsproblematiek. De afspraken richten zich op samenwerking over de financieringsgrenzen heen en op preventie en nazorg. Met als doelstelling het stroomlijnen van de behandeling en het verbeteren van de mogelijkheden om de behandeling van gedetineerden, als dat nodig is, voort te zetten na het aflopen van de TBS-indicatie. VGN en GGZ Nederland hebben afgesproken dat zij zich zullen inspannen om de gemiddelde duur van de (dure) TBS-zorg terug te dringen door meer en passende behandelplaatsen aan te bieden voor gedetineerden met bijkomende problemen. De aansluiting tussen de verschillende vormen van zorg moet daarbij verbeteren en er worden randvoorwaarden gecreëerd om de ontkoppeling van titel en bed mogelijk te maken. Ook moeten doelmatige, evidence-based interventies vanzelfsprekend worden in de forensische zorg.

Verschuiven zorg
De TBS capaciteit zal in 5 jaar worden afgebouwd met 528 plaatsen tot 1.339 plaatsen in 2018. Dit wordt mogelijk doordat het aantal TBS opleggingen de laatste jaren afneemt, door afbouw van de reservecapaciteit en door het beperken van de maximale behandelduur tot gemiddeld 8 jaar. De afname van TBS capaciteit wordt gecompenseerd door het uitbreiden van overige forensische capaciteit met 122 plekken en een investering van € 5 miljoen voor het uitbreiden van forensische ACT teams (outreachende hulpverlening en behandeling voor forensische cliënten). Daarnaast wordt gedurende 3 jaar een tariefskorting toegepast van in totaal 3% in 3 jaar (2% + 0,5% + 0,5%). Daar staat tegenover dat de OVA ruimte voor forensische zorg in stand blijft. De VGN is van mening dat de lasten van de taakstelling met dit pakket aan afspraken worden verdeeld over de financier, de rijksinstellingen en de private instellingen. Met dit akkoord wordt geïnvesteerd in een gezamenlijke agenda waarmee de zorg in de toekomst kwalitatief hoogwaardig én betaalbaar blijven.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: