Nieuws

VGN en VWS zien “Wijwillengezienworden”

13 november 2019

Door de tekorten op de arbeidsmarkt loopt de werkdruk voor medewerkers verder op. Medewerkers ervaren dat ze te weinig tijd hebben voor de kern van hun werk: het bieden van de goede zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Daarom zijn de ondernemingsraden van de zorgorganisaties Dichterbij en Daelzicht samen het initiatief “Wijwillengezienworden” gestart. Hun petitie is intussen door ruim 61.000 medewerkers ondertekend. Een helder signaal dat de grenzen zijn bereikt. Wijwillengezienworden is gecharmeerd van de radicale vernieuwing zoals die eerder werd uitgevoerd bij de verpleeghuiszorg. Deze radicale vernieuwing sluit aan bij de knelpunten zoals benoemd in het manifest. De VGN en VWS herkennen en erkennen de knelpunten uit hun manifest en zijn in gesprek met de initiatiefnemers. Wijwillengezienworden vraagt nadrukkelijk aandacht voor een integrale samenwerking van alle betrokken partijen.

Dialoog centraal

Uit de eerste gesprekken met vertegenwoordigers van “Wijwillengezienworden” bleek hoe groot de knelpunten zijn. Daarbij is er sprake van een vicieuze cirkel. Door een tekort aan personeel en veranderend zorglandschap lopen werkdruk en psychische belasting op. Er wordt te weinig rust en ruimte ervaren om te reflecteren op het eigen functioneren, met verloop en (langdurig) verzuim als gevolg. Hierdoor neemt het tekort aan personeel toe. De uitdaging is om met elkaar deze cirkel te doorbreken. Dit kan alleen als er om te beginnen een goede dialoog over oplossingsrichtingen ontstaat tussen zorgorganisaties, medewerkers, cliënten en beroepsverenigingen. Bij het realiseren van oplossingen komen ook andere partijen in beeld zoals financiers, de Inspectie en vakbonden.

Actietafel

Om concreet te werken aan oplossingen zijn de VGN, VWS, BPSW, V&VN, NVO, NVAVG en PSYNIP aan de slag gegaan middels een landelijke actietafel gehandicaptenzorg, Een van de activiteiten is  het inzetten van ambassadeurs om het imago van de sector te versterken. Daarnaast wordt ingezet op  het uitbouwen van goed en aantrekkelijk werkgeverschap om de uitstroom uit de sector terug te dringen. Er vindt onderzoek plaats  om de achterliggende oorzaken in beeld te brengen en er vervolgens concreet op in te spelen. Afgesproken is dat bij de uitwerking van de activiteiten medewerkers nauw betrokken worden. Ook wordt waar nodig de verbinding gelegd met arbeidsvoorwaarden op landelijk niveau (bijvoorbeeld het recht om onbereikbaar te zijn uit de nieuwe CAO). Om dubbel-doen zo veel mogelijk te voorkomen wordt gekeken naar aansluiting bij andere projecten, bijvoorbeeld de Veiligplusaanpak of het project Van Werkdruk naar werkplezier dat door sociale partners wordt uitgevoerd.

Betrokkenheid

Wijwillengezienworden” is vooral op zoek naar hoe de praktijk eruit moet zien om kwalitatieve hoogwaardige zorg te leveren, nu en in de toekomst. Dit geldt ook voor de VGN, VWS en de beroepsverenigingen. Om de krachten te bundelen is afgesproken dat “Wijwillengezienworden” regelmatig aansluit bij de landelijke actietafel gehandicaptenzorg om daar waar nodig input te leveren en de voortgang te bewaken. Ook zullen ze hun netwerk inzetten en medewerkers  betrekken bij de zoektocht naar oplossingen.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: