Nieuws

VGN heeft model klachtenregeling Wkkgz, Jeugdwet en wet Bopz opgesteld

16 december 2016

Vanaf 1 januari 2017 zijn zorgaanbieders verplicht een klachtenregeling conform de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) te hebben. De VGN heeft een model klachtenregeling opgesteld. Deze model regeling is afgestemd met cliëntenorganisaties het LSR en Ieder(in).

Gezin in handen

Snel schakelen

Door adequaat om te gaan met klachten kunnen zorgorganisaties het vertrouwen van een ontevreden cliënt behouden of herwinnen. Bovendien kan van klachten geleerd worden en kunnen zij aanleiding zijn om maatregelen te treffen waar­door voorkomen wordt dat in de toekomst opnieuw onvrede ontstaat. Hoe klachten van cliënten binnen een zorgorganisatie behandeld worden, is geregeld in de klachtenregeling. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders om zo’n regeling op te stellen en stelt eisen waaraan de regeling moet voldoen. In het Uitvoerings­besluit Wkkgz worden enkele aanvullende eisen gesteld.  Vanaf 1 januari gaat deze verplichting in. Om haar leden een handvat te bieden bij het opstellen van hun klachtenregeling heeft de VGN een model klachtenregeling (bijlage) opgesteld.  Deze modelregeling is afgestemd met het LSR en Ieder(in).

Met deze modelregeling wordt een handreiking gegeven waarmee zorgorganisaties een klachtenregeling passend voor de eigen organisatie kunnen opstellen. Zorgorganisaties zijn vrij in de inrichting van hun klachtenregeling zolang maar voldaan wordt aan de vereisten van de Wkkgz en afstemming plaatsvindt met de cliëntenraad. Zorgorganisaties kunnen  de modelregeling dus in zijn geheel gebruiken, maar ook slechts elementen eruit gebruiken en eigen elementen toevoegen.

Vijf delen

Dit model bestaat uit vijf delen. De achtergrond hiervan is dat veel aanbieders van gehandicaptenzorg niet alleen langdurige zorg aanbieden en derhalve aan de verplichtingen op basis van de Wkkgz moeten voldoen, maar vaak ook jeugdhulp aanbieden. De Jeugdwet voorziet in verplichtingen die sterk verschillen van de verplichtingen uit de Wkkgz. Voor aanbieders die zorg aanbieden in locaties met een Bopz-aanmerking is bovendien het klachtrecht uit de wet Bopz van belang. De Wkkgz is niet van toepassing op maatschappelijke ondersteuning. Veel gemeenten stellen echter wel als eis dat aanbieders van maatschappelijke ondersteuning regelen hoe zij klachten van cliënten behandelen.

Aanbieders van gehandicaptenzorg kunnen dus met drie verschillende wettelijke regelingen ten aanzien van klachtenbehandeling te maken hebben. Een opvallend verschil tussen deze regelingen is dat de Wkkgz niet voorschrijft dat klachten behandeld moeten kunnen worden door een klachtencommissie, terwijl de Jeugdwet en de Bopz hiertoe wel verplichten. De Wkkgz sluit klachtencommissies overigens niet uit. Zorgorganisaties kunnen ervoor kiezen de klachtencommissie bij klachten over zorg en maatschappelijke ondersteuning een rol te geven.

In het eerder geplaatste artikel https://www.vgn.nl/nieuws/notitie-toelichting-wkkgz-onderdeel-klachten-en-geschillen treft u meer informatie aan over de Wkkgz waaronder de wettekst en het Uitvoeringsbesluit.

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: