Nieuws

Notitie toelichting Wkkgz onderdeel klachten en geschillen

26 april 2016

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is 1 januari 2016 in werking getreden. Deze wet vervangt de huidige Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de Kwaliteitswet zorginstellingen vervangen. De Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen binnen de reikwijdte van de Wkkgz. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet. De Jeugdwet zal nog aan de Wkkgz worden aangepast. Voor wat betreft het onderdeel klachten en geschillen geldt dat deze bepalingen vanaf 1 januari 2017 van kracht zijn.

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

Bijgaande Notitie toelichting Wkkgz onderdeel klachten en geschillen is geschreven voor medewerkers in instellingen die zich bezighouden met de implementatie van de Wkkgz.

Een aantal artikelen is bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in het zogenaamde Uitvoeringsbesluit nader uitgewerkt. Deze uitwerking wordt in deze notitie bij het desbetreffende artikel meegenomen. De uitleg bij de artikelen is met name gebaseerd op de tekst en toelichting uit de parlementaire stukken. 

Bijgaand treft u eveneens als bijlage de Wettekst alsmede Het Uitvoeringsbesluit (inclusief toelichting) aan, waarin de uitwerking van een aantal artikelen is vervat. Ook is de FAQ toegevoegd waarin vragen worden beantwoord die tijdens 2 ledenbijeenkomsten zijn gesteld. Tot slot is de in december 2015 uitgekomen 'Notitie toelichting Wkkgz onderdeel kwaliteit' voor de volledigheid aan dit artikel toegevoegd.

IGZ

De IGZ houdt vanaf 1 januari 2016 toezicht op de Wkkgz (bijlage). Op de website van de IGZ  kunt u hierover meer lezen. Onder andere over de meldplicht bij disfunctioneren en de vergewisplicht. Tevens zijn daar de benodigde formulieren te vinden die gebruikt moeten worden bij de verschillende meldingen.

Website kwaliteitenklachtenzorg.nl

VWS heeft ter ondersteuning van de implementatie van de Wkkgz een website in het leven geroepen waarop u meer informatie en uitleg over de wet kunt vinden.

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: