Nieuws

Notitie toelichting Wkkgz onderdeel kwaliteitsbepalingen

17 december 2015

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) gaat 1 januari 2016 in werking. Deze wet gaat de huidige Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de Kwaliteitswet zorginstellingen vervangen. De Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen binnen de reikwijdte van de Wkkgz. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet. De Jeugdwet zal nog aan de Wkkgz worden aangepast.

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

Bijgaande notitie 'Wkkgz onderdeel kwaliteit' is geschreven voor medewerkers in instellingen die zich bezighouden met de implementatie van de Wkkgz. De inwerkingtreding van de artikelen die over kwaliteit gaan (artikel 1 tot en met 12) is 1 januari 2016. Artikel 9 over het systeem 'veilig incident melden' treedt pas 1 juli 2016 in.

Een aantal artikelen is bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in het zogenaamde Uitvoeringsbesluit nader uitgewerkt. Deze uitwerking wordt in deze notitie bij het desbetreffende artikel meegenomen. De uitleg bij de artikelen is met name gebaseerd op de tekst en toelichting uit de parlementaire stukken. 

Bijgaand treft u eveneens als bijlage de Wettekst alsmede Het Uitvoeringsbesluit (inclusief toelichting) aan, waarin de uitwerking van een aantal artikelen is vervat.

De artikelen 13 tot en met 23 over klachtenopvang en geschilbeslechting gaan per 1 januari 2017 in. Daarover zullen wij u in de loop van de komende maanden separaat van informatie voorzien.

IGZ

De IGZ zal vanaf 1 januari 2016 toezicht houden op de Wkkgz (bijlage). Op de website van de IGZ  kunt u hierover meer lezen. Onder andere over de meldplicht bij disfunctioneren en de vergewisplicht. Tevens zijn daar de benodigde formulieren te vinden die gebruikt moeten worden bij de verschillende meldingen.

Website kwaliteitenklachtenzorg.nl

VWS heeft ter ondersteuning van de implementatie van de Wkkgz een website in het leven geroepen waarop u meer informatie en uitleg over de wet kunt vinden.

Downloads

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: