Nieuws

VGN kijkt uit naar de uitvoering van aangenomen moties debat VN-verdrag Handicap

10 april 2024

Bij de stemmingen op 9 april heeft de Tweede Kamer 11 (van de 13) moties aangenomen die tijdens het debat over het VN-verdrag Handicap waren ingediend, waaronder ook een aantal die door minister Helder waren ontraden. Dit biedt hoop dat de huidige Tweede Kamer meer en voortvarender dan tot nu toe werk wil maken van de daadwerkelijke verbetering van de positie van mensen met een beperking in Nederland. De VGN kijkt uit naar de uitvoering van de moties.

abstracte tekening van mensen met een beperking

Belangrijk dat het VN-verdrag nu echt wordt uitgevoerd

De VGN vindt het belangrijk dat de politiek nu echt aan de slag gaat met het VN-verdrag Handicap en de Nationale Strategie ook opneemt in het regeerakkoord. De aangenomen moties over het verdrag zijn een hoopvolle stap in de goede richting.

Hieronder wordt een aantal van de moties toegelicht waarover de VGN erg te spreken is. Na het debat heeft een meerderheid van de Tweede Kamerleden vóór deze moties gestemd. Het is aan het (nieuwe) kabinet om te beslissen wat er met deze moties gebeurt. 

Langdurige indicaties afgeven

In een motie van GroenLinks-PvdA en CDA wordt de regering verzocht te regelen dat in alle zorgwetten langdurige indicaties worden afgegeven voor mensen met een levenslange beperking en de cliënten inspraak te geven op de termijn waarbinnen herindicatie plaatsvindt. De VGN hoopt dat hiermee een einde komt aan zinloze en onnodig belastende indicaties.

Stapeling eigen bijdragen terugbrengen

GroenLinks-PvdA, SP en CDA vragen de regering te onderzoeken of de stapeling van eigen bijdragen kan worden teruggebracht door mensen met een beperking maximaal uit één wet een eigen bijdrage te laten betalen.

Effecten van gemeentelijke bezuinigingen onderzoeken

Een motie van SP en GroenLinks-PvdA verzoekt de regering om in kaart te brengen wat de mogelijke effecten zouden zijn voor mensen die afhankelijk zijn van gemeentelijke voorzieningen, zoals mensen met een beperking, als de geplande bezuiniging (van bijna 4 miljard in 'ravijnjaar' 2026) wordt doorgezet. Hopelijk leidt dit ertoe, dat het (nieuwe) kabinet deze bezuiniging heroverweegt en er in ieder geval voor zorgt dat de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking niet in gevaar komt.

Monitoring en stimulering van Lokale Inclusie Agenda's

Omdat slechts 53 procent van alle gemeenten een lokale inclusie agenda hebben opgesteld, vraagt DENK de regering via twee moties om gemeenten hiertoe te stimuleren en dit ook te monitoren en zo nodig sancties in te stellen. 

Coördinatie van VN-verdrag naar ander ministerie

Omdat niet de beperking maar de manier waarop de samenleving is ingericht het echte probleem is bij de uitvoering van het VN-verdrag, vraagt het CDA in een motie om (t.z.t. bij de evaluatie van de Nationale strategie) expliciet na te gaan of het beter is om de coördinatie van de implementatie van het VN-verdrag over te hevelen naar een ander ministerie dan VWS. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kan een optie  zijn, omdat het VN-verdrag gaat over mensenrechten, rechten van burgers, maar ook voor andere ministeries is iets te zeggen. 

Volgens de VGN is het minder belangrijk welke minister in het kabinet coördineert, maar belangrijker dát er wordt gecoördineerd en zo nodig 'met doorzettingsmacht' wordt gehandeld op alle terreinen.

Een overzicht van alle moties is hier te vinden.

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher