Nieuws

VGN ontvangt subsidie uitwerking kwaliteitsagenda

05 juli 2017

Het ministerie van VWS heeft de VGN subsidie toegekend voor een aantal activiteiten, waarmee we een bijdrage gaan leveren aan de uitvoering van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg.

Op 1 juli vorig jaar heeft de staatssecretaris de kwaliteitsagenda gelanceerd. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg. De kwaliteitsagenda is door elf partijen[1] gezamenlijk opgesteld en bestaat uit vijf thema’s:

 1. Versterking van de positie van de cliënt;
 2. Investeren in cliënten met bijzondere zorg- en ondersteuningsvragen;
 3. Toegeruste, betrokken professionals;
 4. Bestuurders leiden met visie en bevorderen samenwerking;
 5. Transparantie en (technologische) innovatie.

Vanuit die vijf thema’s zijn door de partijen 62 actiepunten uitgewerkt in concrete resultaten, die waarborgen dat de vijf thema’s een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg. De VGN heeft de regie over de thema’s 2,3, 4 en gedeeltelijk 5. Inmiddels is aan de VGN subsidie toegekend voor de volgende activiteiten: 

 1. Inventarisatie en bundeling van (bestaande) kennis over bijzondere zorgvragen, inclusief een vertaling naar de praktijk;
 2. Ontwikkeling van nieuwe leereenheden teneinde het beroepsonderwijs voor de gehandicaptenzorg op maat te kunnen maken op de te onderscheiden MBO- en HBO-niveaus. Hiermee zal het beroepsonderwijs beter aansluiten op de beroepspraktijk in de gehandicaptenzorg;
 3. Versterking van de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen onderwijs - onderzoek -beroepspraktijk. Zo wordt een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers, met als doel te komen tot nauwere samenwerking rondom het kader kritische vakkennis;
 4. Samenstelling van kennisbundels/toolkits met kritische vakkennis. Voor vier specifieke doelgroepen (mensen met niet aangeboren hersenletsel, mensen met ernstig meervoudige beperkingen, ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag) wordt uitgezocht welke kennis in de gehandicaptenzorg vereist is;
 5. Het ontwikkelen van een plan om te kunnen komen tot één beroepenstructuur voor Zorg en Welzijn, waarin de gehandicaptenzorg een duidelijke plek inneemt. Hiermee wordt beoogd om leer- en loopbaanmogelijkheden binnen de sector Zorg en Welzijn te vergemakkelijken;
 6. Het organiseren van een masterclass strategisch opleidingsbeleid. Dit is bedoeld om aan instellingen handvatten te bieden om te komen tot een goed opleidingsplan en om personeel beter op te leiden voor de toekomst;
 7. Activiteiten om zorgaanbieders vertrouwd te maken met het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022, zoals het organiseren van informatiebijeenkomsten over de verschillende onderdelen van het Kwaliteitskader;
 8. Activiteiten om te komen tot een commitment over het vraagstuk klantkeuze- informatie. Hiertoe worden onder andere bijeenkomsten georganiseerd waarin met zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties en zorgaanbieders wordt gekomen tot duidelijke afspraken welke klantkeuze-informatie nodig is.

[1] Deelnemers zijn Ieder(in), KansPlus, LSR, LFB, V&VN, MEE NL, NVAVG, VGN, IGZ, VWS en ZiNL.

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: