Nieuws

Voortgang kwaliteitsagenda

24 januari 2017

Op 1 juli vorig jaar is de kwaliteitsagenda gelanceerd. Staatssecretaris Van Rijn gaf in zijn brief ‘Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg’ aan dat de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking in het algemeen op orde is, maar dat de gezamenlijke ambitie om te werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg blijft.

In dat kader noemt de kwaliteitsagenda vijf thema’s waar alle elf betrokken partijen[1] in gezamenlijkheid aan willen blijven werken.

Deze thema’s zijn:

 1. Versterking van de positie van de cliënt;
 2. Investeren in cliënten met bijzondere zorg- en ondersteuningsvragen;
 3. Toegeruste, betrokken professionals;
 4. Bestuurders leiden met visie en bevorderen samenwerking;
 5. Transparantie en (technologische) innovatie.

Inmiddels zijn vanuit die vijf thema’s door de partijen 62 actiepunten uitgewerkt in concrete resultaten die waarborgen dat de vijf thema’s een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg. Met elkaar is afgesproken dat de cliëntenorganisaties de trekker zijn van thema één. Uiteraard worden de acties gezamenlijk met aanbieders opgepakt. Voorbeelden zijn:

 • betere toerusting van cliënten en verwanten bij hun gesprek over ondersteuning en zorg. Parallel hieraan zullen zorgorganisaties hun beroepskrachten toerusten voor een (betere) dialoog over wenselijke en noodzakelijke zorg & ondersteuning, gericht op kwaliteit van bestaan;
 • het proactief informeren over de mogelijkheden van onafhankelijke cliëntondersteuning;
 • onderzoek naar routes die cliënten afleggen in hun keuzeproces en welke ondersteuning daarvoor ingezet wordt of wenselijk is.

De VGN is trekker van de meeste acties uit de thema’s twee, drie en vier en wil prioriteit geven aan:

 • het starten van een stimuleringsprogramma voor de zorg aan bijzondere doelgroepen met complexe zorgvragen ( te beginnen met een inventariserend onderzoek over aanwezige zorgprogramma’s in het veld);
 • het blijven bevorderen en reduceren van vrijheidsbeperkende maatregelen;
 • het verbreden van het NPG-programma naar een lange termijn onderzoeksagenda gehandicaptenzorg (onder andere domeinoverstijgend, sociaal domein);
 • het versterken en faciliteren van het toerusten van zorgprofessionals;
 • het investeren in (technologische) innovatie;
 • het doorontwikkelen van het vernieuwd kwaliteitskader ter versterking van de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking in de langdurige zorg
 • het implementeren van de Governancecode zorg;
 • het duiden van het vraagstuk omtrent klantkeuze-informatie;
 • actualisering en meer bruikbaar (cliëntvriendelijker) maken van de handreiking Ondersteuningsplan als onderdeel van de invoering van het Kwaliteitskader 2.0.

Ten aanzien van innovatie (thema 5) wordt de verbinding gelegd met de vernieuwingsagenda. De VGN onderzoekt samen met VWS en de cliëntenorganisaties wat we willen en hoe we het gaan oppakken.

In de bijlages zijn zowel de kwaliteitsagenda als de samenvatting en de cliëntversie van de kwaliteitsagenda opgenomen.

[1]  Deelnemers zijn Ieder(in), KansPlus, LSR, LFB, V&VN, MEE NL, NVAVG, VGN, IGZ, VWS en ZiNL.

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: