Nieuws

VGN stelt halfjaarlijkse analyses Wzd ter discussie

01 juli 2022

De VGN heeft het ministerie van VWS gevraagd om de verplichting, om halfjaarlijks de verleende onvrijwillige zorg te analyseren, te vervangen door de verplichting om dit jaarlijks te doen. Het ministerie staat welwillend tegenover dit verzoek. VGN zal samen met ActiZ het voortouw nemen bij de voorbereiding van deze wijziging. Als de voorbereiding soepel verloopt, zou de wijziging op 1 januari 2023 in werking kunnen treden.

regelingzorgendwang

Achtergrondinformatie

De Regeling zorg en dwang (Rzd) verplicht zorgaanbieders om halfjaarlijks een analyse op te stellen van de onvrij­willige zorg die zij hebben verleend. Deze halfjaarlijkse ana­lyses moeten zorgaanbieders aan de IGJ sturen. In 2020 hebben VGN, IGJ en VWS echter afge­sproken dat zorgaanbieders, in afwijking van deze regeling, kunnen volstaan met het toesturen van een jaarlijkse analyse aan de IGJ. Deze jaarlijkse analyse wordt opge­nomen in het kwaliteitsrapport, dat op basis van het Kwaliteitskader gehandicapten­zorg wordt geschreven. Deze afspraak laat echter onverlet dat halfjaarlijks een analyse ge­maakt moet worden. De halfjaarlijkse analyse hoeft weliswaar niet aan de IGJ ge­stuurd te worden, maar moet wel beschikbaar zijn. De IGJ kan er bijvoorbeeld naar vragen tijdens een inspectiebezoek. In de praktijk wordt de halfjaarlijkse analyse niet als zinvol ervaren. VGN heeft daarom VWS gevraagd de verplichting om halfjaarlijks een analyse op te stellen te vervangen door de verplichting om dit jaarlijks te doen.

Aanleiding

De verplichting om halfjaarlijks de verleende gedwongen zorg te analyseren, geldt ook voor de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat dan om verplichte zorg die op basis van de Wvggz is verleend. VWS heeft onlangs bekend gemaakt deze verplichting voor de geestelijke gezondheidszorg te willen schrappen. VWS motiveert dit voornemen als volgt: ‘Door in de analyse een heel jaar te betrekken in plaats van een half jaar, kan beter inzicht worden verkregen in eventuele trends en kan bovendien beter worden geana­lyseerd worden of verbeteringen in de zorgverlening en wijzigingen in het beleid effect hebben gehad’. VGN constateert dat deze motivering onverkort geldt ten aanzien van de gehandicaptenzorg. Wordt de verplichting om halfjaarlijks te analyseren geschrapt voor de geestelijke gezondheidszorg, dan zou dat dus ook voor de gehandicaptenzorg moeten gelden.  

Kwantitatieve gegevens

Ten aanzien van de geestelijke gezondheidszorg stelt VWS niet alleen voor de half­jaar­lijkse analyses te vervangen door een jaarlijkse analyse, ook wordt voorgesteld de opsomming van kwantitatieve gegevens, die in de analyse verwerkt moeten worden, te vervangen door een aantal kwalitatieve gegevens. Ook op dit punt wil VGN aansluiting zoeken, zodat ook aanbieders van gehandicaptenzorg niet meer verplicht zijn om de kwantitatieve gegevens die nu in de Regeling zorg en dwang zijn opgesomd in de analyse te verwerken. Het zou dan bijvoorbeeld niet meer verplicht zijn om uit te rekenen welke percentage van het totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen, onvrij­willige zorg uit een bepaalde categorie heeft ontvangen. Over de vraag welke gegevens wel in de analyse opgenomen zouden moeten worden, buigen VGN en ActiZ zich de komende weken.

Digitale overzichten

Om misverstanden te voorkomen, deze wijziging heeft alleen betrekking op de half­jaar­lijkse analyses van onvrijwillige zorgverlening. De verplichting om halfjaarlijks een digitaal overzicht van de feitelijk verleende onvrijwillige zorg aan de IGJ te sturen, blijft ongewijzigd.

Peter Kruithof
Wil je meer weten?
Neem contact op met Peter Kruithof

Deze pagina is een onderdeel van: