Nieuws

VGN zoekt lid begeleidingscommissie van het Actieprogramma iWlz

16 december 2016

De Stuurgroep iWlz heeft recent besloten om een programma te starten dat is gericht op het verbeteren van de informatievoorziening onder de Wet langdurige zorg (Wlz). In het kader van dit Actieprogramma iWlz starten binnenkort 4 projecten: Gegevensmatrix Wlz, Verantwoordingsinformatie aanbieders Wlz, Ontsluiten indicatiegegevens en Instellingsidentificatie op basis van het Handelsregister & het Landelijk register Zorgaanbieders LRZA. Voor onbezoldigde deelname in de begeleidingsgroep van deze projecten zijn wij op zoek naar een vertegenwoordiger uit de gehandicaptenzorg.

iWlz

Binnen het Actieprogramma iWlz zijn in totaal 10 projecten gedefinieerd, waarvan de eerste vier binnenkort van start gaan. Doelstelling van het programma is het verbeteren en vereenvoudigen van de informatievoorziening in de Wlz. Die verbetering wordt nagestreefd langs drie hoofdlijnen:

  • versterken van de informatiepositie van de client
  • overstap op een netwerkarchitectuur
  • overbruggen van domeinovergangen

VWS treedt op als opdrachtgever voor het programma. De stuurgroep iWlz treedt op als stuurgroep. De stuurgroep laat zich ondersteunen door een begeleidingsgroep.

Samenstelling begeleidingsgroep
De Begeleidingsgroep zal bestaan uit een vertegenwoordiger namens het CIZ, twee vertegenwoordigers vanuit de zorgkantoren, een vertegenwoordiger vanuit de verschillende branches (Actiz, BTN, GGZ Nederland, Federatie Opvang, VGN). Voorzitter en secretaris zijn afkomstig uit het Actieprogramma iWlz.

Eisen aan deelnemers begeleidingsgroep
Van de deelnemers aan de Begeleidingsgroep Realisatie Actieprogramma wordt verwacht dat hij/zij:

  • kennis heeft van de doelstelling en inhoud van het Actieprogramma iWlz;
  • een ketenbrede blik heeft;
  • over een analytisch en oplossingsgericht denkvermogen beschikt; 
  • affiniteit heeft met ICT-vraagstukken;
  • kennis van en ervaring heeft met de vraagstukken op het gebied van informatievoorziening in de Wlz(-keten);
  • inzicht in en ervaring heeft met de inrichting, processen en werking van de informatievoorziening in de Wlz-keten op dit moment;
  • kennis van en ervaring heeft met de inrichting van de informatievoorziening Wlz voor de eigen organisatie en/of bij andere organisaties in de eigen branche.

Daarnaast is het van belang dat de deelnemers voldoende capaciteit hebben voor deelname. Vooralsnog gaan we uit van één dagdeel per twee weken voor deelname, excl. voorbereiding en afstemming binnen de eigen organisaties en/of afstemming met de achterban.

Bent u geinteresseerd?
Meer informatie over het actieprogramma en de eerste vier projecten vindt u in de bijlagen. Bent u geïnteresseerd in dit lidmaatschap en voldoet u aan deze criteria dan kunt u contact opnemen met Han Huizinga, bereikbaar via hhuizinga@vgn.nl of 06-13197186.

 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga