Nieuws

VGN zoekt voorbeelden persoonsvolgende zorg in de organisatie

17 juli 2018

De VGN is groot voorstander van persoonsvolgende en persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Daarbij kunnen we leren van en ons laten inspireren door de ervaringen van het experiment persoonsvolgende zorg in Rotterdam, maar ook van initiatieven in andere regio’s of bij individuele aanbieders. De VGN is daarom op zoek naar inspirerende voorbeelden, ervaringen of ideeën om persoonsvolgende zorg verder vorm te geven binnen de organisatie. Deze voorbeelden gaan we in het najaar delen via inspiratiesessies.

Experiment Rotterdam
In januari 2017 is in de regio Rotterdam gestart met het experiment Persoonsvolgende Zorg voor mensen met een beperking. Het experiment beoogt de mogelijkheden van cliënten om zorg te kiezen die het beste bij hun wensen, behoeften en manier van leven past, te vergroten. Het experiment kent vier doelstellingen:

  • Versterking van de positie van de cliënt in het keuzeproces,
  • Vergroten van de keuzemogelijkheden en keuzevrijheid voor de cliënt door een gedifferentieerd zorgaanbod in de regio,
  • Zorgverlening die qua aard, omvang en locatie zoveel mogelijk aansluit en blijft aansluiten bij de concrete vraag van de cliënt,
  • Het beter in beeld krijgen van de keuzemogelijkheden en -processen vooraf, tijdens en na de zorgverlening in de Wlz.

Om dit te bereiken is gezamenlijk gewerkt aan vernieuwing en verbetering van vraagverheldering en is het proces van toeleiding verbeterd. Betrokken partijen brengen het aanbod in kaart, zodat meer passende zorg geleverd kan worden die aansluit bij de wensen van de cliënt. Het resultaat hiervan moet de komende tijd zichtbaar worden. Ook zijn de aanbieders aan de slag met persoonsvolgende zorg binnen de instelling. Overkoepelend valt te concluderen dat zorgaanbieders elkaar makkelijk weten te vinden en samen werken aan integrale oplossingen.

Verdere informatie over het experiment is te hier te vinden.

Tussenevaluatie
De NZa heeft op basis van een kwantitatieve analyse van de NZa zelf, een kwalitatieve analyse van HHM en reflecties van de projectleiders een advies opgesteld aan de minister over het vervolg van het experiment na 2018. In dit advies wordt onderscheid gemaakt tussen de formele experimentstatus en het inzetten op het verhelderen van de klantvraag, het verbeteren van de cliëntondersteuning en het leveren van passende, persoonsvolgende zorg.

  • Aparte experimentregelgeving: voor de duur van het experiment zijn voor de experimentregio’s de productieplafonds per aanbieder losgelaten (alle zorg wordt vergoed), er gelden vaste tarieven en generieke inkoopvoorwaarden en is er geen macrobeheersing op de regionale contracteerruimte. De NZa vindt dat deze aparte afspraken niet meer nodig, omdat in andere regio’s door aanpassingen in de regelgeving ook persoonsvolgend wordt ingekocht en omdat het niet gewenst is om onderscheid te maken tussen regio’s.
  • Inzet op persoonsvolgende zorg: de NZa ondersteunt de inspanningen die zijn verricht om partijen samen te brengen en activiteiten op het gebied van vraagverheldering, cliëntondersteuning en persoonsvolgende zorg in de instelling. Zij adviseert de minister dan ook om dit voort te zetten en uit te breiden naar andere regio’s. Zij zien daarbij een belangrijke taak voor de zorgkantoren.

De minister neemt de adviezen van de NZa over. Hij vindt dat de veelbelovende initiatieven die door partijen genomen zijn, de kans moeten krijgen zich verder te ontwikkelen in het belang van passende, persoonsvolgende zorg in de Wlz. Hij zal dit verder stimuleren en faciliteren in overleg met de partijen in de regio. Daarnaast wordt landelijk ingezet op cliëntondersteuning, waarbij de zorgkantoren een belangrijke rol hebben. Hiervoor is geld gereserveerd in het regeerakkoord.

Oproep
Heeft of kent u voorbeelden van persoonsgerichte zorg in uw organisatie dan horen wij dat graag via broos@vgn.nl of gvdwoude@vgn.nl 

De brief van de minister met het advies van de NZa en onderliggende stukken vindt u hier.

 

Deze pagina is een onderdeel van: