Nieuws

Vorderingen Volwaardig Leven: COT’s kunnen per 2020 van start

20 december 2019

De NZa heeft de beleidsregel prestatiebeschrijving en tarieven advies crisis- en ondersteuningsteam (COT) en de declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2020 gepubliceerd. Daarin is onder andere te vinden wat de doelgroep van de COT’s is, de prestatiebeschrijving voor advies van dat team en de tarieven. Aanbieders en zorgkantoren kunnen op basis van deze documenten concrete afspraken maken over de te vormen COT’s.

Lid worden van VGN

De COT’s volgen uit het Programma Volwaardig leven van het ministerie van VWS. Dit programma bestaat uit 3 actielijnen. Actielijn 2 gaat over meer passende zorg en ondersteuning voor specifieke groepen met complexe problematiek. Hier wordt onder andere gesproken over het tot stand brengen van ambulante teams per zorgkantoorregio. Als benaming voor ambulante teams is gekozen voor crisis- en ondersteuningsteams. In de contracteerruimte is € 40 miljoen beschikbaar voor de landelijke realisatie van deze teams. Ook de 100 extra plekken voor cliënten met een complexe zorgvraag waarvoor nu geen passende plek is, dienen gefinancierd te worden uit die € 40 miljoen.

Doel
De crisis- en ondersteuningsteams richten zich op crisisbeheersing, leveren in crisissituaties extra deskundige menskracht en bieden tijdelijke ondersteuning aan het team van de zorgaanbieder op de woonlocatie van de cliënt. Doel is het voorkómen van crisisopnames of uitplaatsingen, het verkorten van de duur van crisisopnames en het succesvol laten terugkeren van de cliënt na crisisopname. Een crisis- en ondersteuningsteam neemt de zorg niet over.

Evaluatie 2021
De VGN heeft in samenwerking met een aantal leden meegedacht over de conceptversies van de regel en voorschriften. De NZa heeft veel van onze wijzigingspunten overgenomen, een aantal niet. De NZa heeft te kennen gegeven die punten te willen bekijken bij de evaluatie vanaf 2021. Zorgaanbieders en zorgkantoren gaan de komende jaren ervaring opdoen met de inzet van het COT. Zorgkantoren en de NZa houden gezamenlijk de effecten en de kosten van de inzet van het COT in de gaten en zullen deze vanaf 2021 evalueren. Deze evaluatie kan leiden tot bijstelling van de regel en voorschriften per 2022.

De VGN hoort graag over uw ervaringen bij het opzetten van een COT. En in 2020 over de ondervindingen als u een bijdrage levert aan een dergelijk team. Om positieve en negatieven signalen te bespreken hoeft natuurlijk niet gewacht te worden op de formele evaluatie van 2021.

100 extra plekken
In Volwaardig Leven is ook opgenomen dat er plekken gerealiseerd worden voor cliënten met een complexe zorgvraag, waar nu geen passend aanbod voor is. Tot 1 oktober 2019 konden zorgaanbieders aangeven dat zij plekken willen realiseren voor deze cliënten. Deze zorgaanbieders zijn door de zorgkantoren uitgenodigd om een voorstel te maken. Dit voorstel moet uiterlijk 31 december ingediend worden. Tegelijkertijd werken de zorgkantoren in ZN-verband aan de screening van cliënten die in aanmerking komen voor deze individuele maatwerkplaatsen. In januari en februari vindt de matching plaats tussen voorstellen en cliënten. Dit gebeurt eveneens door zorgkantoren, in ZN-verband.

Downloads

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: