Nieuws

Wetsvoorstel klachten, kwaliteit en geschillen zorg

08 juli 2013

Het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is begin juli door de Tweede Kamer behandeld en aangenomen en ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. In de Wkkgz worden onder andere de regels aangescherpt inzake de kwaliteit van zorg. Daarnaast regelt de wet een laagdrempelige klachtafhandeling bij zorgaanbieders.

Het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is begin juli door de Tweede Kamer behandeld en aangenomen en ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. De VGN heeft samen met de andere brancheorganisaties in de zorg (BoZ) een reactie gestuurd ten behoeve van de behandeling van deze wet. De Wkkgz is de voortzetting van het in juni 2010 ingediende wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). De naamswijziging alsmede de inhoudelijke wijzigingen van het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn geregeld in de derde nota van wijziging Wcz. Ten gevolge van deze derde nota van wijziging heeft het wetsvoorstel Wkkgz slechts betrekking op de onderdelen kwaliteit, klachten en geschillen. In de derde nota van wijziging zijn die onderdelen van het oorspronkelijke wetsvoorstel Wcz die betrekking hebben op goed bestuur, medezeggenschap, de 'Wgbo-bepalingen' en de Wet toelating zorginstellingen uit het voorstel geschrapt. Deze onderwerpen worden op een later tijdstip opgenomen in afzonderlijke wetsvoorstellen. De Wkkgz treedt in de plaats van de Kwaliteitswet en de Wet klachten cliënten zorgsector. Na vijf jaar wordt de wet geëvalueerd. 

In de Wkkgz worden onder andere de regels aangescherpt inzake de kwaliteit van zorg. Daarnaast regelt de wet een laagdrempelige klachtafhandeling bij zorgaanbieders. Door de overheid worden nog eisen opgesteld waaraan de klachtenregeling moet voldoen. De onafhankelijkheid van de klachtenfunctionaris moet worden gewaarborgd.  Daarnaast worden zorgaanbieders verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie (waarvoor de Minister erkenningseisen zal stellen) die  bindende uitspraken doet en schadevergoedingen kan toekennen tot 25000,= Euro.   

 Er is nog geen definitieve wettekst (na verwerking van alle amendementen die door de Tweede Kamer zijn ingediend) beschikbaar. Zodra deze beschikbaar is zal deze worden bijgevoegd.

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: