Nieuws

Ontwikkeling zorgbreed programma van eisen geschillenregeling Wkkgz

18 januari 2016

De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) laat zorgaanbieders veel ruimte om zelf invulling te geven aan de nieuwe verplichte geschillenregeling. Om te veel versnippering te voorkomen willen zorgaanbieders, artsen en aansprakelijkheidsverzekeraars met de patiënten/cliëntenorganisaties in gesprek om te komen tot een zorgbreed gedragen programma van eisen.

Per 1 januari 2016 is de Wkkgz in werking getreden. De Wkkgz stelt nieuwe eisen aan de klachtenregelingen in de gezondheidszorg. Gedurende 2016 hebben zorgaanbieders de tijd om - in overleg met cliëntenraden - de bestaande klachtenregelingen (deels) aan te passen aan de Wkkgz. Zo wordt het verplicht om aan cliënten gratis de ondersteuning door een klachtenfunctionaris beschikbaar te stellen.

Ook moeten zorgaanbieders verplicht aansluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie, die een bindend oordeel geeft en daarbij schadevergoedingen kan toekennen tot € 25.000.  Op 1 januari 2017 moeten alle klachten- en geschillenregelingen voldoen aan de nieuwe eisen. Tot die tijd blijven de bestaande regelingen gelden.

Geschillenregeling

De Wkkgz biedt zorgaanbieders en patiënten/cliëntenorganisaties veel ruimte om afspraken te maken en een geschillenregeling af te stemmen op de specifieke behoeften in een bepaalde sector. De VGN, NVZ, NFU, GGZ Nederland, ActiZ, de eerstelijnszorgaanbieders verenigd in de VELO, de landelijke artsenfederatie KNMG en de medische beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars (MediRisk/VvAA, Centramed en het Verbond van Verzekeraars) gaan met patiënt- en cliëntenvertegenwoordigende organisaties (NPCF, Consumentenbond, LSR, IederIn, LPGGz en Zorgbelang Nederland) in overleg. Zij willen samen overeenstemming bereiken over een zorgbreed programma van eisen voor  de inrichting van een geschillenregeling Wkkgz.

Met een zorgbreed programma van eisen voor  de inrichting van een geschillenregeling willen de initiatiefnemers een breed gedragen standaard ontwikkelen, waaraan goede geschillenregelingen onder de Wkkgz tenminste moeten voldoen. Het programma van eisen zal onder meer betrekking hebben op toegankelijkheid, deskundigheid en kosten van de geschilleninstantie. De verwachting is dat het programma van eisen medio april 2016 klaar is.

De bijeenkomsten om te komen tot zo’n zorgbreed programma van eisen voor een geschilleninstantie zijn gestart in januari 2016.

Deze pagina is een onderdeel van: