Nieuws

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg aangenomen door Eerste Kamer

06 oktober 2015

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is 6 oktober 2015 aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet gaat de huidige Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de Kwaliteitswet zorginstellingen vervangen. De Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen binnen de reikwijdte van de Wkkgz. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet. De Jeugdwet zal nog aan de Wkkgz worden aangepast.

Elke zorgaanbieder zal op basis van de Wkkgz gehouden zijn ‘goede zorg’ te leveren, over een klachtenregeling te beschikken en zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie. 

Goede zorg is in de Wkkgz ook de verantwoordelijkheid van het bestuur. Zij moeten de zorg onder meer ‘veilig’ organiseren en checken hoe zorgverleners in het verleden hebben gefunctioneerd. Verder zullen zorgaanbieders gehouden worden aan de richtlijnen en protocollen die het Kwaliteitsinstituut gaat opnemen in een openbaar register. 

De Wkkgz is een kaderwet die ruimte biedt voor nadere uitwerking. Iedere zorgaanbieder krijgt de vrijheid een klachtenregeling te maken die rekening houdt met de aard van de zorg en de categorie van cliënten. Zo zal het hebben van een klachtencommissie niet  verplicht zijn (de klachtencommissies op grond van de Wet Bopz blijft wel verplicht). Wel bestaat straks de wettelijke verplichting een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te wijzen en dient de zorgaanbieder binnen zes weken met een oordeel over de klacht te komen en te laten weten welke maatregelen hij treft. Klagers kunnen ‘in beroep’ gaan bij een externe geschilleninstantie die bindend kan adviseren en een vergoeding van geleden schade kan toekennen tot in ieder geval € 25.000,-. 

De Wkkgz zal onder het toezicht vallen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

De Wkkgz treedt 1 januari 2016 in werking. Zorgaanbieders hebben tot 1 januari 2017 de tijd om hun klacht- en geschillenregelingen in lijn te brengen met de Wkkgz en overeenkomsten te sluiten met voor hen werkzame zorgverleners. Zorgaanbieders hebben tot 1 juli 2016 de tijd om een systeem van veilig incident melden in te voeren.

Voor de uitwerking en implementatie van de verschillende wetsartikelen (met name die over kwaliteit gaan) is de door VWS nog te publiceren Algemene Maatregel van Bestuur  (AMvB) van belang. In deze AMvB worden veel wetsartikelen nader uitgewerkt. Publicatie hiervan wordt deze maand verwacht.

In de bijlage treft u de belangrijkste nieuwe verplichtingen aan die straks op grond van de Wkkgz gaan gelden.

Downloads

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: