Nieuws

Wijzigingswet zorg en dwang aangenomen door Tweede Kamer

18 juni 2019

De Tweede Kamer heeft vandaag de Wijzigingswet zorg en dwang aangenomen waarin de Wzd-functionaris wordt geïntroduceerd ter vervanging van de Wzd-arts. De introductie van de Wzd-functionaris is een belangrijke verbetering van de Wet zorg en dwang.

tweedekker

Door de mogelijkheid te openen dat gedragskundigen (orthopedagogen-generalist en gezondheidszorgpsychologen) de functie van Wzd-arts kunnen uitoefenen, kunnen aanbieders van gehandicaptenzorg díe functionaris belasten met het toezicht op de uitvoering van onvrijwillige zorg die daar, gelet op de aard van de onvrijwillige zorg, het beste voor toegerust is.

Wijzigingsvoorstellen ingediend door Tweede Kamer

De Kamer heeft het wijzigingsvoorstel van de VVD aangenomen waarin het voorstel van de minister dat een Wzd-functionaris/gedragskundige alleen tot aanpassing van een zorgplan kan beslissen na overleg met en instemming van een niet bij de zorg betrokken arts, wordt geschrapt. De VGN heeft hier sterk voor gelobbyd en is dan ook zeer tevreden over deze uitkomst. Daarnaast heeft de Kamer een amendement van D66 en GL aangenomen waarin de Wet Langdurige zorg zodanig wordt gewijzigd dat familieleden van wilsonbekwame cliënten de aanvraag voor Wlz-zorg namens de wilsonbekwame cliënt kunnen ondertekenen als zij gelijktijdig een Bopz-indicatie, straks Wzd indicatie) aanvragen. Ook hiervoor hebben wij specifiek aandacht gevraagd. Een amendement van de SGP waarvoor wij hadden gepleit over het niet volgen van het stappenplan bij het beperken van de bewegingsvrijheid op vrijwillige basis, heeft het helaas niet gehaald. Ten slotte zijn veel voorstellen van ons om de administratieve lasten te verminderen niet overgenomen in amendementen.

1 januari 2020 inwerkingtreding Wzd, maar wel een overgangsjaar

Een belangrijk onderwerp tijdens het debat was de inwerkingtredingsdatum van de wet. De VGN heeft samen met de NVAVG voorgesteld om 2020 te beschouwen als een overgangsjaar. Andere veldpartijen wilden uitstel van de inwerkingtreding totdat meer duidelijkheid zou zijn over de nodige punten. De cliëntenorganisaties waren voor een zorgvuldige invoering per 1 januari 2020. De Minister heeft de Tweede Kamer laten weten dat de Wzd 1 januari wel in werking treedt, maar dat 2020 een overgangsjaar zal zijn. Op dit moment worden alle veldpartijen hierover door VWS geconsulteerd en de minister zal vóór 1 juli de Tweede Kamer laten weten wat dit overgangsjaar dan concreet zal inhouden. De Tweede Kamer zal daar mogelijk nog een debat over willen voeren met de minister.

Zodra de concrete voorstellen voor dit overgangsjaar door de minister zijn gepubliceerd en wat dit betekent voor u, zullen wij dit hier bekendmaken. Onderaan dit artikel treft u de brieven aan die wij over de Wijzigingswet naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.  

De aangekondigde handreiking ‘Wzd voor zorgaanbieders’ zal mogelijk in de eerste helft van juli verschijnen (dit is afhankelijk van de goedkeuring door het ministerie van VWS). Hierin zal dan ook de Wijzigingswet zijn verwerkt. Kijk hier voor de laatste update met betrekking tot andere producten die in de maak zijn.

Tenslotte vindt u op dwangindezorg.nl meer informatie over de Wzd. Zorgaanbieders die meer over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)willen weten, vinden hier meer informatie en producten zoals handreikingen die nog in de conceptfase verkeren.

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: