Nieuws

Zet de meldcode nu in!

05 april 2013

Zoveel mogelijk professionals informeren over de meldcode en de invoering ervan stimuleren. Dat wil het ministerie van VWS bereiken. Waarom? Op 1 juli 2013 wordt de meldcode wettelijk verplicht. Maar belangrijker nog: een meldcode blijkt effectief. Daarom startte in november 2012 de campagne Zet de meldcode nu in!.

Het doel van de campagne was vooral om organisaties te stimuleren een meldcode in te voeren en om professionals te wijzen op het nut ervan. Het gaat om organisaties en professionals werkzaam in de gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie, onderwijs en kinderopvang. De campagne verwijst naar www.meldcode.nl. Daar vinden professionals een digitale toolkit. Hierin staan allerlei praktische hulpmiddelen om de meldcode in te zetten. Daarnaast is er informatie over scholing.

Het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Wet meldcode) is aangenomen in de Tweede Kamer. Alle partijen stemden voor. Op 12 maart stemde ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel in. In de Tweede Kamer is een aantal moties aangenomen. Deze hebben geen gevolgen voor de wettekst, maar wel voor de AMvB: de minimumeisen voor een meldcode worden aangescherpt. De Wet meldcode treedt op 1 juli 2013 in werking. Verslag behandeling wetsvoorstel in de Tweede Kamer op 31 januari 2013

Bron: Ministerie van VWS

 

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: