Nieuws

Zorg voor ruimte en je krijgt ruimte voor zorg

15 mei 2015

VWS-experiment Regelarme instellingen bij Abrona verlengd
In 2012 is Abrona door het ministerie van VWS geselecteerd voor het experiment regelarme instellingen (ERAI), dat in 2013 is gestart. Twee jaar is er hard gewerkt onder het motto: ZORG VOOR RUIMTE EN JE KRIJGT RUIMTE VOOR ZORG. Verschillende tijdrovende administratieve processen zijn vereenvoudigd. De vrijgekomen tijd wordt gebruikt om de cliënten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden.

Deze tijdswinst is ook hard nodig om de steeds complexer wordende zorg te kunnen leveren binnen de beschikbare tijd. Het experiment werd uitgevoerd op de Abrona locaties binnen de wijk Sterrenberg in Huis ter Heide, met in totaal 250 cliënten.

Doel van het experiment
Het doel van het experiment is om zorg te ontwikkelen die meer maatwerk biedt aan cliënten en een hogere kwaliteit van leven. Ook is het de bedoeling de rol van de zorgprofessional te versterken en de administratieve lasten te verminderen. Het experiment had aanvankelijk betrekking op 250 cliënten van Abrona binnen de langdurige zorg, die levenslang op zzp-zorg (VG 5-8) zijn aangewezen.

In de afgelopen jaren is Abrona een clusterpartner geworden voor het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) om zogenoemde ‘proeftuinen’ te ontwikkelen voor dit project. Met de ketenpartners is 2 jaar intensief overleg gevoerd en zijn verschillende regelarme initiatieven ontwikkeld.

Eenvoudiger werkwijze bij aanvragen meerzorg
In de meerzorgadministratie* is grote winst gemaakt. Bij het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) is de dossierdikte van de aanvragen voor meerzorg/extreme zorgzwaarte (EZZ) bijna gehalveerd. Ook de verantwoording over de inzet van de extra middelen is veel regelarmer en daarmee eenvoudiger geworden.
(*)administratie rond het aanvragen van extra geld bij extreme zorgzwaarte

In de afgelopen 2 jaar is zeer intensief samengewerkt met het CCE, met het doel de procedure voor het aanvragen van EZZ te vereenvoudigen. Het aanvragen van EZZ voor een cliënt is een grote administratieve last. Medewerkers ervaren de tijdsbesteding en de complexiteit van de administratie rond aanvragen als een drempel. Het is gelukt om de dossierdikte van de aanvragen meerzorg bij Abrona te halveren. Het resultaat is dat de aanvraagprocedure eenvoudiger wordt, zodat zorgmedewerkers minder tijd kwijt zijn voor de aanvraag en cliënten eerder gebruik kunnen maken van de aangevraagde extra middelen. De tijdwinst wordt direct ingezet ten behoeve van de cliënt.

Daarnaast worden er geen toetsingen van de aanvragen vooraf meer gedaan, maar steekproeven achteraf (audits). Dit levert een besparing op van ruim 60% in tijd. Tijdens de audits wordt ook gekeken naar de context waarin de cliënt zorg krijgt, naar zorgvisie, teamsamenstelling, overlegstructuur, dossier, enzovoort. Hiervoor is nu tijdens de audit meer tijd en ruimte.

Lumpsum-financiering
Binnen het project Regelarm heeft Abrona met het zorgkantoor mogelijkheden voor lumpsumfinanciering* onderzocht en ingezet. Abrona wil met behulp van de lumpsumfinanciering komen tot een langdurige financiering van een doelgroep die in omvang, zorgzwaarte en zorgbehoefte weinig fluctueert. In overleg met het zorgkantoor is deze financieringsvorm vastgesteld. Om dit onderdeel van het experiment te laten slagen, is een goede samenwerking met het zorgkantoor van groot belang. De afspraken zijn gemaakt op basis van vertrouwen en kunnen in de toekomst alleen stand houden als beide partijen deze basis voor samenwerking blijvend waarmaken.

Voor 2015 is opnieuw een lumpsumafspraak, inclusief meerzorg, gemaakt. Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) geeft aan dat een meerjarenafspraak in de vorm van een lumpsumfinanciering aansluit bij het toekomstbeeld van de Wlz. Deze vorm van financiering past bij de kenmerken van de doelgroep: de cliënten wonen vaak de rest van hun leven bij Abrona en er is nauwelijks sprake van mutaties. Abrona kan voor een langere periode afspraken maken over de financiering van deze doelgroep waardoor het makkelijker wordt om beleid voor de langere termijn uit te zetten voor deze doelgroep.

*) lumpsumfinanciering ‘Financiering voor zorg aan een groep cliënten die binnen dezelfde criteria vallen. Dit is een bij de zorginkoop afgesproken vast jaarbedrag en het tegenovergestelde van de tijdrovende en onnodig ingewikkelde financiering op individuele basis’.

Regelarm experiment verlengd
Het CIZ en Abrona verlengen de samenwerking rond het zoeken naar regelarme werkwijzen met 1 jaar, tot 2016. Abrona wil graag doorgaan op de ingeslagen weg en in 2015 opnieuw energie steken in dit project. Zo kunnen de ervaringen met regelarme werkwijzen en de resultaten die Abrona met bijvoorbeeld het CCE, het CIZ en het Zorginstituut tot stand brengt, veel breder worden uitgerold binnen de langdurige zorg.