Nieuws

Zorginstellingen samen aan de slag met hoogwaardige technologie

05 juni 2013

Met de ondertekening van een intentieverklaring hebben Pameijer, Odion en Gemiva-SVG Groep de intentie uitgesproken samen te werken aan het slim toe-passen van technologie en het anders of slimmer organiseren van de gehandicaptenzorg. Door samen te werken willen de partners hoogwaardige technologie benutten voor het realiseren van verandering en de autonomie en zelfredzaamheid van cliënten vergroten. Dit traject wordt ondersteund door Microsoft en Stichting IZZ. De partijen staan open om de samenwerking de komende jaren uit te breiden met collega-instellingen.

Gedeelde visie
De drie partners hechten groot belang aan het bevorderen van de autonomie en zelfredzaamheid van cliënten met een verstandelijke, lichamelijke en/of auditieve beperking. Tegelijk staan zij voor de enorme uitdaging om in een tijd van vergrijzing, stijging van zorgkosten, veranderingen in het zorg-stelsel en lage instroom van zorgpersoneel, te blijven voldoen aan de zorgvraag. Pameijer, Odion en Gemiva-SVG Groep delen de visie dat hoogwaardige technologie en zorg steeds meer met elkaar in verbinding staan. Zij verwachten dat een snelle en duurzame verandering mogelijk is door het slim toepassen van technologie en – hiermee samenhangend – het anders of slimmer organiseren van de zorg.

Aanpak
Door de ondertekening van de intentieverklaring hebben Pameijer, Odion en Gemiva-SVG Groep zich uitgesproken een praktijkomgeving - of living lab - te starten of andere initiatieven te nemen gericht op het toepassen van moderne technologie. In een living lab wordt op kleine schaal vernieuwende technologie ingezet voor de cliënt, zijn of haar sociale omgeving en de zorgprofessional. De techno-logie ondersteunt bijvoorbeeld bij het aankleden en de persoonlijke verzorging, de dagplanning en het reizen. Dit alles in een veilige omgeving waarbij de cliënt zelfstandiger kan leven en minder afhankelijk is van zorg en de zorgprofessional bovendien meer kwaliteit kan bieden.

In deze aanpak worden kennis, ervaringen en resultaten gedeeld en de samenwerking bevorderd tussen zorginstellingen, zorgprofessionals, leveranciers, cliënten en hun sociale omgeving. Doel is dat alle partijen samen al werkenderwijs een beter beeld krijgen van de waarde van moderne technologie voor het leven van mensen met een beperking en hun sociale omgeving.

Ondersteuning
Microsoft ondersteunt het traject door het bieden van kennis en expertise in het samenbrengen en toepassen van hoogwaardige technologie in de gehandicaptenzorg. Stichting IZZ biedt kennis over duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers en het overdragen van good practices of zorgsuccessen. Microsoft en Stichting IZZ onderschrijven het belang van samenwerking en kennisdeling in de zorgsector.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen