Artikelen door Lilly Wijnbergen

 1. Update nieuwe Donorwet

  Nieuws

  Op 1 juli jl. is de nieuwe Donorwet van kracht geworden. In dit artikel informeren wij u over de door VWS ontwikkelde Steffie-assistent, voorlichtingsmateriaal van VWS en het verzendschema van de brief over orgaandonatie.

  donor
 2. Onlangs heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wtza aangenomen. De Wtza en de Aanpassingswet Wtza zullen naar verwachting op 1 juli 2021 in werking treden. De Wtza introduceert een meldplicht voor zorgaanbieders die zorg verlenen op grond van de Wkkgz en jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Daarnaast vervangt de Wtza de toelatingsbepalingen op grond van de huidige Wtzi.

 3. Onlangs is het jaarverslag van de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg gepubliceerd. De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg behandelt klachten van cliënten over zorgaanbieders die lid zijn van de VGN en die voor de behandeling van geschillen zijn geregistreerd bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. De geschillencommissie heeft in 2019 34 zaken behandeld.

  geschillencommissie
 4. Op 1 juli 2020 treden artikel 15d en artikel 15e van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking. Deze artikelen hebben betrekking op elektronische inzage, elektronisch afschrift (15d) en logging (15e). Zoals eerder aangekondigd treedt de gespecificeerde toestemming (15a lid 2 en 15c lid 2) op 1 juli 2020 niet in werking (zie: https://www.vgn.nl/nieuws/gespecificeerde-toestemming-op-1-juli-2020-niet-haalbaar) . In de loop van 2020 wordt gekeken naar mogelijkheden om de gespecificeerde toestemming op een later moment alsnog te kunnen invoeren. In dit artikel lichten we de wijzigingen per 1 juli 2020 toe.

  gegevens uitwisselen
 5. Op 1 juli aanstaande zal de nieuwe Donorwet van kracht worden. De datum van inwerkingtreding wijzigt niet door de coronacrisis. De coronacrisis heeft uiteraard invloed op de implementatie. Zo hebben zorgaanbieders minder capaciteit beschikbaar om dit onderwerp onder de aandacht te brengen van cliënten, verwanten en (wettelijk) vertegenwoordigers. Minister Van Rijn heeft hier aandacht voor en past de implementatie op twee punten aan. Dit lichten we toe in dit artikel. In de bijlage vindt u de brief van de minister aan de Tweede Kamer waarin hij de Kamer hierover informeert.

  donor
 6. De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). De SGC heeft net als veel organisaties de nodige maatregelen moeten treffen vanwege het coronavirus. Dit heeft consequenties voor de behandeling van geschillen door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

  geschillencommissie
 7. Op 1 juli 2020 wordt de nieuwe donorwet van kracht die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar of ouder in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister voor orgaan- en weefseldonatie na overlijden. Het huidige toestemmingssysteem wordt vervangen door een systeem van Actieve Donorregistratie. De nieuwe donorwet roept veel vragen op bij zorgaanbieders, cliënten en hun verwanten. De VGN heeft samen met KansPlus en Ieder(in), in samenwerking met het ministerie van VWS, antwoord gegeven op veel gestelde vragen (FAQ) van zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg over de nieuwe donorwet. Een belangrijk onderwerp dat in de FAQ wordt besproken is de wilsonbekwaamheid van cliënten ten aanzien van donorregistratie. In de bijlage onderaan dit artikel vindt u de FAQ. Daarnaast organiseert de VGN op dinsdag 4 februari een bijeenkomst over de nieuwe donorwet en de ethische aspecten en dilemma's die daarbij spelen.

  donor
 8. Op dinsdag 11 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wtza. De wetsvoorstellen zullen vervolgens aan de Eerste Kamer worden voorgelegd. De Wtza introduceert een meldplicht voor alle zorgaanbieders die zorg verlenen op grond van de Wkkgz en jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Daarnaast vervangt de Wtza de toelatingsbepalingen op grond van de huidige Wtzi.