Artikelen door Lilly Wijnbergen

 1. Op dinsdag 11 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wtza. De wetsvoorstellen zullen vervolgens aan de Eerste Kamer worden voorgelegd. De Wtza introduceert een meldplicht voor alle zorgaanbieders die zorg verlenen op grond van de Wkkgz en jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Daarnaast vervangt de Wtza de toelatingsbepalingen op grond van de huidige Wtzi.

 2. De Wet zorg en dwang is bijna een maand van kracht en er blijven nog veel openstaande vragen of praktische knelpunten rond de uitvoering van onvrijwillige zorg voor kwetsbare cliënten. Om antwoorden op die vragen of knelpunten te krijgen schreven VGN en ActiZ een brief aan de Tweede Kamer. Binnenkort voeren de Kamerleden schriftelijk overleg met de minister van VWS over de stand van zaken rond de Wet zorg en dwang. De brief vindt u onderaan dit artikel.

 3. De modelklachtenregeling Wkkgz en Jeugdwet, die VGN en het LSR hebben gepubliceerd in 2016, is aangepast aan de Wet zorg en dwang (Wzd). Ook is de modelregeling al aangepast aan de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) die 1 juli 2020 inwerking treedt. In de modelklachtenregeling is opgenomen dat klachten die op basis van de Wzd moeten worden behandeld, doorgestuurd worden naar een Wzd-klachtencommissie. De Wzd bepaalt dat deze klachten behandeld moeten worden door een klachtencommissie die is ingesteld door één of meer representatieve organisaties van zorgaanbieders en één of meer representatieve cliëntenorganisaties. Zorgaanbieders moeten zich derhalve aansluiten bij zo’n klachtencommissie (artikel 53 Wzd).

  locatieregister WZD
 4. 1 januari treedt de Wet zorg en dwang in werking. De VGN informeert haar leden graag over de laatste ontwikkelingen. Omdat in deze laatste week voor de kerst op veel onderwerpen nog informatie wordt verwacht, zal eind deze week/begin volgende week hierover een update (deel 2) verschijnen op de website van de VGN.

  locatieregister WZD
 5. Op 1 juli 2020 wordt de nieuwe donorwet van kracht die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar of ouder in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister voor orgaan- en weefseldonatie na overlijden. Bij de behandeling van de nieuwe donorwet in de Eerste Kamer is een motie aangenomen. Daarin vroeg de Eerste Kamer om een kwaliteitsstandaard te ontwikkelen die een uniforme zorg en omgang met nabestaanden waarborgt. Deze kwaliteitsstandaard is inmiddels gepubliceerd door het Zorginstituut Nederland. U vindt de standaard en de Kamerbrief als bijlage onderaan dit artikel.

  donor
 6. De VGN, ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en NEVI-zorg, Intrakoop, IAZ en Santeon hebben in 2017 herziene Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) ontwikkeld. De AIVG bestaat uit een algemeen deel en uit een drietal modules. De derde module, Module Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), was nog in ontwikkeling en is inmiddels beschikbaar. Aanbieders van gehandicaptenzorg kunnen deze voorwaarden naar eigen inzicht gebruiken voor de inkoop van producten en diensten.

  duurzaamheid
 7. Op 1 juli 2020 wordt de nieuwe donorwet van kracht die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar of ouder in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister voor orgaan- en weefseldonatie na overlijden. Het huidige toestemmingssysteem wordt vervangen door een systeem van Actieve Donorregistratie. De nieuwe donorwet roept veel vragen op bij zorgaanbieders, cliënten en hun verwanten. De VGN heeft samen met KansPlus en Ieder(in), in samenwerking met het ministerie van VWS, antwoord gegeven op veel gestelde vragen (FAQ) van zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg over de nieuwe donorwet. Een belangrijk onderwerp dat in de FAQ wordt besproken is de wilsonbekwaamheid van cliënten ten aanzien van donorregistratie. In de bijlage onderaan dit artikel vindt u de FAQ. Daarnaast organiseert de VGN op dinsdag 4 februari een bijeenkomst over de nieuwe donorwet en de ethische aspecten en dilemma's die daarbij spelen.

  donor