1. Nieuws rondom de Wtza

  Op donderdag 21 maart 2024 debatteerde de Tweede Kamer over de Verzamelwet VWS 2023. Op de agenda stond onder andere de vergunningplicht en de openbare jaarverantwoording. Hierover zijn amendementen ingediend. Op dinsdag 26 maart stemde de Tweede Kamer in met de Verzamelwet VWS 2023 en enkele amendementen. In dit bericht delen we de amendementen en vertellen we wat de uitkomsten en vervolgstappen zijn.

 2. Vacature commissielid/waarnemend voorzitter Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)

  Op grond van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) zijn zorgaanbieders in de sectoren VG en PG verplicht om aangesloten te zijn bij een commissie die klachten beoordeelt over een specifiek aantal Wzd onderwerpen. De KCOZ is zo’n klachtencommissie.

  Het betreft in hoofdzaak klachten over onvrijwillige zorgverlening. De klachtencommissie neemt daarover bindende besluiten. Klachten moeten op korte termijn worden beoordeeld, afhankelijk van de situatie binnen twee weken of binnen vier weken na ontvangst van de klacht. Ook kan de KCOZ gevraagd worden om in afwachting van de klachtbehandeling, een bepaald besluit of toepassing te schorsen. De KCOZ is ingesteld door VGN, ActiZ, Ieder(in), LSR, LOC en KansPlus.

 3. FAQ namen in cliëntendossiers en cliëntenportalen

  Door digitalisering en social media vragen zorgorganisaties zich af hoe zij om moeten gaan met het opnemen van namen van medewerkers en medecliënten in (elektronische) cliëntendossiers en cliëntenportalen. De VGN heeft een FAQ ontwikkeld waarin antwoord wordt gegeven op veel gestelde vragen hierover. Bij de beantwoording van de vragen wordt een onderscheid gemaakt tussen het (elektronisch) cliëntendossier en het cliëntenportaal.

  vrouw staat voor krijtbord met de letters FAQ erop
 4. VGN actualiseert modelovereenkomst en algemene voorwaarden Wlz

  VGN heeft de modelovereenkomst en de algemene voorwaarden Wlz geactualiseerd. De leden van VGN kunnen deze stukken gebruiken bij het opstellen van overeenkomsten met cliënten aan wie zij langdurige zorg leveren. Een belangrijke aanleiding voor de actualisatie is de wens om over te schakelen op teksten die voor cliënten beter leesbaar zijn.

  verwerkersovereenkomst
 5. Vacature commissielid Geschillencommissie Sociaal Domein

  Op 17 april 2023 wordt de Geschillencommissie Sociaal Domein ingesteld. Doel van deze commissie is geschillen te beslechten tussen aanbieders en gemeenten, aanbieders onderling en gemeenten onderling over inkoop en uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015. De totstandkoming van de Geschillencommissie Sociaal Domein vloeit voort uit het Convenant bevorderen continuïteit jeugdhulp dat op 1 juli 2021 is gesloten tussen de BGZJ-partijen (VGN, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse GGZ), de VNG en het Rijk.

 6. BoZ modelverwerkersovereenkomst vernieuwd

  VGN, ActiZ, NVZ, de Nederlandse GGZ en de NFU, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), hebben in 2017 in het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een modelverwerkersovereenkomst ontwikkeld. Anno eind 2022 werd het tijd voor een update daarvan. In de bijlage tref je een geactualiseerde versie aan in Word en PDF.

  privacy
 7. Nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG 2022)

  VGN, ActiZ, de Nederlandse GGZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en NEVI Zorg hebben gezamenlijk de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) herzien. Deze nieuwe AIVG is de opvolger van de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg uit 2017. Aanbieders van gehandicaptenzorg kunnen deze voorwaarden gebruiken voor de inkoop van producten en diensten. In de inkoopvoorwaarden zijn de regels opgenomen waaraan een leverancier of opdrachtnemer zich dient te houden.

  modelovereenkomst
 8. Aanvraag Wlz-indicatie kan niet zonder inzet familie

  Zet bij de aanvraag van een Wlz-indicatie de familie van de cliënt niet langer buitenspel. Dat is de oproep van dertien landelijke organisaties aan de Tweede Kamer. De cliëntenorganisaties Alzheimer Nederland, KansPlus, SIEN, EMB Nederland, LOC Waardevolle Zorg, de beroepsverenigingen V&VN, Verenso, NVAVG, NVO en NIP en de brancheorganisaties ActiZ, VGN en Zorgthuisnl schreven de Kamerleden gezamenlijk een brief met het voorstel de wet op dit punt te verbeteren. Inmiddels hebben VVD en CDA naar aanleiding van deze brief vragen gesteld.

  Jeugdhulp